Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malmö kn, GRÖNDAL, Skåne

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Gröndal uppvisar på en begränsad yta en blandad bebyggelse främst bestående av höga flerbostadshus. Stadsplanen har delvis styrts av en äldre stadsgräns och har en fri struktur. Bebyggelsens komplexitet är ovanlig för tiden. Området präglas av husens skiftande karaktär, något som förstärkts av de genomgripande förändringar som flera av husen genomgått.

Gröndal är beläget i Malmös södra delar och gränsar till Södertorp, Kulladal och Flensburg. Omgivande gator är Stadiongatan i norr, Ärtholmsvägen i söder, Pildammsvägen i väster och Per Albin Hanssons väg i öster.

HISTORIK FÖRE 1965
Platsen för nuvarande Gröndal var före 1965 i princip obebyggd. Marken användes för jordbruk tillhörande de gårdar som låg mellan stadskärnan och egnahemsområdet Kulladal. De stadsägda tomterna i norra delen av Gröndal odlades av kolonister fram till dess att området stadsplanelades. Den gatusträckning som idag är Arkitektgatan och Teknikergatan följer den tidigare gränsen mellan Fosie och Malmö.
Namnet Gröndal härstammar från smeden Ola Gröndal som föddes 1839 och dog 1925 i Fosie.

BEBYGGELSE EFTER 1965 STADSPLANER; UTBYGGNADSHISTORIA
I generalplanen för Malmö 1956 avsattes området för flerbostadshus det fick en stadsplanelades 1965. I planen, som var signerad av stadsplanechefen Gabriel Winge, ingick även nuvarande Södertorp, beläget på andra sidan om Pildammsvägen. Den obebyggda marken ägdes till stor del av staden. Enligt stadsplanen skulle Pildammsvägens förlängas och bostadsområdet nås med tillfartsgator från denna och Stadiongatan. För att de boende skulle kunna röra sig till fots eller med cykel mellan Gröndal och intilliggande Södertorp föreslogs en gångtunnel under Pildammsvägen. Skolor och butiker kunde på så sätt nyttjas av båda bostadsområdena.
1966 påbörjades byggnationen av den första etappen som omfattade kvarteret Ingenjören och en del av Ritaren. Bebyggelsen bestod av tre-, sex- och åttavåningshus samt ett sextonvåningar högt hus i hörnet av Stadiongatan och Pildammsvägen.
1969 gjordes en ny stadsplan för den återstående delen av den planerade utbyggnaden. Kvarteret Teknikern skulle bebyggas med flerbostadshus i åtta våningar och på så sätt fullfölja den ursprungliga intentionen. En tomt i kvarteret Ritaren som i 1965 års plan var reserverad för butiker föreslogs nu bebyggas med två bostadshus i fem våningar.

BOSTÄDER OCH BOENDE
Flerbostadshusen i Gröndal omfattar drygt 800 lägenheter. I området finns också drygt 100 småhus och villor. Antalet invånare var 1971 cirka 1 300. När den sista etappen byggdes ökade invånarantalet och uppgick 1998 till1600. Hälften av hushållen består av pensionärer, vilket inte är anmärkningsvärt med tanke på Södertorpsgårdens 350 lägenheter för äldre. Drygt hälften av bostäderna är privata hyresrätter, 15% förvaltas av MKB och 30% är bostadsrätter. Lägenheterna har varierande storlekar, med en ganska jämn fördelning mellan ettorm tvåor, treor och fyror.

ARKITEKTER OCH BYGGHERRAR
Flera olika arkitekter och byggherrar stod bakom bebyggelsen på Gröndal. Svenska Riksbyggen hade länge sin administration i kontorshuset i kvarteret Ritaren. De hade själva byggt huset och deras eget arkitektkontor ritat. Svenska Riksbyggen svarade även för bostadshusen i kvarteret Ingenjören.
De två husen i kvarteret Ritarens inre uppfördes av byggmästaren Anders Nevsten, och arkitekt var Svenivar Ekstrand. De två bostadslängorna utmed Per Albin Hanssons väg byggdes av Fastighets AB Sulcus byggherre med Skånska cementgjuteriets arkitekter som ansvariga för utformningen.
MKB lät uppföra två byggnader i kvarteret Teknikern. Dessa ritades av BPA byggproduktion AB. Byggherre för äldreboendet Södertorpsgården var Stiftelsen Södertorpsgården. För såväl nybyggnadsritningarna från 1970 som om- och tillbyggnadsritningar från 1990-talet stod Arkitektgruppen i Malmö.

TRAFIK
Gröndal är på tre sidor omringat av större trafikleder, Pildammsvägen, Stadiongatan och Per Albin Hanssons väg. På samtliga av dessa finns busslinjer med hållplatser invid bostadsområdet. Den huvudsakliga infarten till Gröndal är från Pildammsvägen i väster. Härifrån nås parkeringsplatser vid kvarteren Ingenjören och Teknikern. Utmed Per Albin Hanssons väg i öster finns parkering för boende och besökare till kvarteret Ritaren. I södra delen av kvarteret finns även ett underjordiskt garage. Såväl Södertorp som Kulladal nås via gång- och cykelvägar under Pildammsvägen respektive Trelleborgsvägen.

SERVICE
I de ursprungliga stadsplanerna för Gröndal avsattes endast en mindre tomt för handelsverksamhet. Den var belägen i södra delen av området intill Pildammsvägen. Några butiker kom dock aldrig att uppföras här.
Allmän service inom Gröndal är i princip obefintlig. Södertorpsgårdens dagcentrum har dock service riktad till de äldre, bland annat café, restaurang, frisör, tvättinlämning och en liten butik. I de omgivande områdena finns ett stort serviceutbud, särskilt genom köpcentrat Mobilia på andra sidan Stadiongatan.

BEBYGGELSEKARAKTÄR
Gröndal är ett område som karaktäriseras av en varierad bebyggelse utan något egentligt sammanhållande tema eller enhetlig struktur. I omgivningarna finns flera andra bostadsområden med höga flerfamiljshus, vilket gör att Gröndal till ett relativt anonymt område som inte urskiljer sig specifikt i stadsbilden. Det sexton våningar höga skivhuset i kvarteret Ingenjören är dock något av ett landmärke, liksom Södertorpsgårdens tolvvåningshus från 1998 med sin originella takform. Avsaknaden av ett samlande torg eller centrumanläggning bidrar till områdets anonymitet. En stor del av bebyggelsen präglas av omfattande fasadrenoveringar och ombyggnader som genomförts på 1990-talet.