Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malmö kn, NYDALA, Skåne

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Nydala har en tidstypisk utformning såväl avseende stadsplan som husfasader. Området är uppbyggt som en grannskapsenhet med bebyggelsen grupperad kring en central grönyta. Bebyggelsen består huvudsakligen av lamellhus i tre eller fyra våningar och högre hus i åtta våningar. De högre husen har placerats närmast parken. I enlighet med grannskapsidealen finns såväl skola som ett torg med kommersiellt utbud inom området. Vid torget ligger ett trettonvåningshus som utropstecken.

Nydala ligger i Malmös södra del. Området avgränsas i norr och öster av Eriksfältsvägen, i söder av Professorsgatan och i väster av Munkhättegatan och Nydalastigen.

HISTORIK FÖRE 1955
Nydala var fram till början av 1960-talet en del av Fosies jordbruksmark. Stadsdelen Fosie utgjorde tidigare en del av byn Hindbys ägor och inkorporerades i Malmö stad 1931. Här låg två gårdar, Nydala och Helenetorp, vilka köptes upp av Malmö Stad inför byggandet av flerbostadshus. I väster fanns redan småhusbebyggelse från 1920-talet som under 1960-talet kompletterades med radhus.
Liksom de flesta bostadsområden som tillkom under 1900-talet fick Nydala alltså sitt namn efter en gård på platsen. Ägaren, slaktarmästaren Lars Jönssons änka, Emma flyttade 1908 från Emmydal i Mellersta Förstaden till en ny egendom som därav fick namnet Nydala.

BEBYGGELSE EFTER 1955. STADSPLANER; UTBYGGNADSHISTORIA
1958 utformades en stadsplan för Nydala, vilken även omfattade det intilliggande Hermodsdal. Trots den gemensamma planen skiljdes de två områdena åt som självförsörjande enheter i fråga om service och handel.
Nydala skulle omfatta flerbostadsbebyggelse med fyra- och åttavåningshus grupperade kring ett centralt grönområde. De höga skivhusen skulle utgöra kantbebyggelse för grönytan. Områdets bebyggelse skulle struktureras som gårdsbildningar vilka växelvis bildade parkeringsgårdar, och lek- och rekreationsgårdar.
Nydalaparken skulle genom en cykel- och gångväg förbindas med grönområden i de intilliggande bostadsområdena Hermodsdal och Almhög. Söder om Nydalaparken var en skola planerad. Intill denna låg Nydalagårdens bevarade mangårdsbyggnad vilken avsågs att användas för ungdomsverksamhet. Denna revs dock då den ansågs vara i för dåligt skick. Områdets service skulle koncentreras till ett torg accentuerat av ett tretton våningar högt hus.
I stadsplanen för Nydala ingick även området mellan Munkhättegatan och Eriksfält som skulle bebyggas med friliggande eller sammanbyggda småhus.
Mot stadsplanen restes invändningar mot att fyravåningshusen skulle få uppföras utan hiss. Hiss ansågs för kostsamt och planen godkändes med motiveringen att bottenvåningen låg i markplan.

BOSTÄDER OCH BOENDE
Nydala innefattar 2 836 bostäder varav 87 i småhus. Storleken på lägenheterna är främst två- och trerummare. Drygt hälften av lägenheterna upplåts som hyresrätter medan resten är bostadsrätter. Största andelen lägenheter bebos av ensamstående med en medelålder på 25-40 år.

ARKITEKTER OCH BYGGHERRAR
I Nydala finns flera olika arkitekter och byggherrar representerade. Här finns både bostadsrättsföreningar inom Svenska Riksbyggen och HSB samt hyreshus uppförda av både det kommunala bostadsbolaget MKB och av privata fastigehetsägare. Husen i området är ritade av arkitekter som Axel Carlsson, Bror Thornberg, Göran Stendahl & Bengt Serwe samt av Svenska Riksbyggen och HSB arkitektkontor i Malmö.

TRAFIK
Nydala är uppbyggt efter trafikseparerande principer med korta säckgator som tillfarter. Dessa leder till parkeringsgårdar framför eller mellan husen. På ett par platser i området finns underjordiska garage men i övrigt sker parkering i markplan på parkeringsgårdarna och längs säckgatornas. Det finns inga servicestationer för bilen inom området.
Snirklande genom området löper Nydalastigen, en kombinerad gång- och cykelstig som förbinder Nydala med Almhög och Hermodsdal. På denna går ett eltåget som är ett allmänt kommunikationsmedel mellan bostadsområdena.

SERVICE
Servicen är koncentrerad till Nydalatorget som ligger centralt i områdets norra del. Här finns, sommaren 2000, diverse butiker samt apotek, systembolag, post och bank. Servicen innefattar även ett konditori, en pizzeria och en mötesplats inom EU projektet Urban. På torget bedrivs även torghandel i en liten skala, med både grönsaker och kläder till försäljning.
Ute i området finns inga butiker utan enbart mindre verksamheter i källarlokaler, till exempel skomakeri.

BEBYGGELSEKARAKTÄR
Nydala har en relativt blandad bebyggelse, där olika byggherrar och arkitekter satt sin prägel på de olika delarna. Områdets präglas dock av tegelfasaderna, där det gula teglet dominerar. Husen består främst av lamellhus i tre eller fyra våningar eller åttavåningshus. Den lägre bebyggelsen omgärdar de högre husen vilka bildar en inre krans kring Nydalaparken. Nydalatorget markeras på tidstypsikt maner av ett skivhus i tretton våningar.
Området är utfört så att det sluts mot de stora trafikerade vägarna, Eriksfältsgatan och Munkhättegatan, och har öppna gårdar in mot området och Nydalaparken. Trots den genomtänkta trafiksepareringen i området är bilens närvaro påtaglig genom de stora parkeringsytor som ligger i varannan gård mellan husen.
Runt om i Nydala har stora ansträngningar lagts på utsmyckning i form av blomsterarrangemang och skulpturer. I MKB:s del av området har skyltar målats med blomstermotiv och garagenedfarterna med bilmotiv.