Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, KÄRRA, Västra Götaland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
KÄRRA 79


Kärra är centralt beläget på Hisingens östra sida, en knapp mil norr om Göteborg. Till stadsdelen kommer man lättast med buss eller bil, antingen via Norrleden, Kongahällavägen eller Europaväg 6 som sveper förbi mellan stadsdelen och Göta älv. Matargator forslar in besökaren från leden till Kärra centrum.

En väg sträcker sig rätt igenom miljön i nord-sydlig riktning öster om stadsdelens centrum. Vägen kallas Lillekärr och fungerar som områdets länk till Göteborg och omvärlden. Inte långt från Kärra ligger andra större externa affärskomplex såsom OBS-varuhuset i Bäckebol, Kungälvs- och Angereds centrum.

Innan Kärra exploaterades på 1970-talet bestod miljön främst av åkermark i svag lutning mot söder. Miljön är en gammal kulturbygd och rik på fornlämningar. Stadsdelen utgjorde tidigare en del av Säve socken som sträckte sig från Nordre älv i väster till Göta älv i öster. Med undantag för ett mindre radhusområde från 1960-talet präglades Kärra av jordbruksbebyggelse och domineras än idag av stora naturområden såsom de skogsbevuxna bergspartierna i norr, söder och väster. Kärra genomkorsades av flera raviner, varav en löpte genom den befintliga bebyggelsen vid Kärra kapell. Kapellet byggdes 1920 och ligger vid en gammal korsväg intill en milsten från 1737. I och med exploateringen försvann ravinerna i områdets norra del delvis medan ravinerna i områdets södra del blev parkområde.

Stadsplanen från 1969-1970 av tf stadsplanchef Folke Skugghall och Viktor Kippari omfattar ett område på ca 150 hektar beläget i västra delen av Göta älvdalen, nordväst om Kärramotet. Göteborgs stad och HSB ägde och äger i huvudsak all mark som ingick i planförslaget. Kärra exploaterades främst under 1970-talets första år och bland de bostäder som byggdes då finns inga hyresrätter. Lägenheter dominerar med cirka 60% av alla bostäder, resten utgörs av enskilt ägda småhus. Marken är lerhaltig och grundförhållandena har antagligen påverkat planutformningen. Flerbostadshus dominerar i de östra och mellersta delarna av planområdet och är ordnade i räta vinklar åt olika väderstreck. Det största småhusområdet tillkom också vid tiden för denna exploatering och är beläget sydost i stadsdelen. I nordväst uppfördes i slutet av 1970-talet ett annat småhusområde bestående av parhus, atriumhus och radhus.

Bebyggelsen i nordväst är belägen nedanför en bergsrygg där terrängen utmärks av ett böljande landskap. Ett fåtal buskar och träd förekommer men området präglas framför allt av stora öppna ytor. Här, liksom i hela Kärra, slingrar sig ett flertal små och smala gångstråk som flitigt frekventeras av de boende.

Innan bostadsbyggandet tog fart på 1970-talet uppgick antalet invånare till ett tusental. I Kärra bor idag ungefär 10 000 människor fördelade på ca 2 000 lägenheter i flerfamiljshus och cirka 1 600 i småhus. Flerfamiljshusen byggdes i grupper av lameller uppförda i två till sju våningar. Parkeringsbehovet tillgodoses av ett antal p-platser och garagelängor utspridda i stadsdelen. Ett större friluftsområde finns i nordvästra delen av planområdet med anknytning till Klarebergs gård och Rödbo.

Kärra centrum, beläget mitt i Kärra, är utformat som en centrumanläggning i två plan med butiker, banker, vårdinrättningar, bibliotek, fritidsgård, bad- och idrottshall samt en skola. Centrumanläggningen uppfördes 1979 och är inrymd i sex rektangulära, närmast lådformiga byggnader som placerats tätt intill varandra i öst-västlig riktning. Smala gångstråk ligger insprängda mellan huskropparna. Centrumanläggningen har, liksom Frölunda Torg, erhållit Per och Alma Olssons utmärkelse.

Klarebergsskolan från 1979 sträcker ut sig norr om centrat och ansluter till anläggningen genom en skolbyggnad som placerats i områdets norra del. Söder om centrumanläggningen byggdes samma år ytterligare ett bostadsområde bestående av sex L-formade loftgångshus med stigande våningsantal från gavel till gavel.

Kärra är på det stora hela en mycket tätbebyggd miljö med intima rumsbildningar snarare än vidsträckta öppna ytor. Stadsdelen utformades enligt tidsandans stadsbyggnadsideal vars huvudidé var att bygga tätt och lågt. Centrumanläggningen utgör det tätast bebyggda området där gångstråken skapar en trevlig labyrintkänsla och utblicksmöjligheterna är små. Närheten till bostäderna gör att området inte blir isolerat kvällstid.Källor ÖP 99, Översiktsplan Kärra/Rödbo, Göteborg 1999
Lönnroth Gudrun redaktör, Underlag för bevaringsprogram, kulturhistorisk bebyggelse, Göteborg del 2, Göteborgs stadsmuseum, 1999
Peter, Sanja: Inventering av bebyggelse 1955-75. Rapportutkast, Göteborg 1998.