Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, GÅRDSTEN OCH LÖVGÄRDET, Västra Götaland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
GÅRDSTEN och LÖVGÄRDET 70


Stadsdelen Gårdsten är beläget cirka 12 kilometer norr om Göteborgs centrum och väster om Angered Centrum. Det gränsar i norr med Surte och är kommunens nordligaste utpost. Stadsdelen befolkas av drygt 6000 personer och består av områdena Gårdsten i söder och Lövgärdet i norr. Stadsdelen började bebyggas i slutet av 1960-talet och de första hyresgästerna flyttade in runt 1970. Av befolkningen i Gårdsten har idag cirka 70 procent utländsk bakgrund vilket innebär att många olika länder, språk och kulturer finns representerade i stadsdelen liksom i de flesta andra förorter av denna karaktär. Fram till 1997 skedde inga större förändringar. Två tredjedelar av bebyggelsen i stadsdelen Gårdsten ägs av kommunen. Kommunens allmännyttiga bostadsbestånd förvaltas via olika bostadsbolag samlade i koncernen Förvaltnings AB Framtiden. Gårdstensbostäder har sedan 1997 förvaltat bostadshusen i Gårdsten, i Lövgärdet är det en spridning mellan kommunala och privata ägare.

Spårvägen har trots en tidigare avsikt inte dragits vare sig till Gårdsten eller till Lövgärdet. Från Angereds centrum leder bussar ut till bostadsområdena. Bebyggelsen består av en blandning av olika hustyper. Där finns punkthus, lamellhus, skivhus och radhus. Huvudparten är uppförd av betong med fasadtäckning bestående av prefabricerade betongskivor eller plåt. Stadsdelen präglas av en mycket kuperad natur (100 meter över havet) och har renast luft i Storgöteborg. I kommunens natur- och kulturvårdsprogram från 1979 finns tre områden förtecknade som intressanta. Det är gravröset från bronsåldern vid Gårdsten, före detta lantgården i Lövgärdet, som idag används som fritidsgård samt Skärsjölund 1:1 i Vättlefjällsområdet. Skärsjölund är en ensligt belägen gård vid Skyrsjön och är fortfarande i bruk. Bostadshuset är en låg framkammarstuga från 1830-talet och ett av de äldsta av denna typ i Göteborg.


GÅRDSTEN
Stadsplanen för Gårdstensbergen fastställdes 1968 av Folke Björk och Jaak Poom. Området byggdes på en högplatå norr om Agnesberg, i mitten ligger ett sänkt område Långmossen (tidigare myrmark). På grund av nivåskillnader gjordes ett omfattande terrängarbete. Exploateringen möjliggjordes genom sprängning och utfyllnad i nivåer. Gårdsten omfattar idag ca 3300 lägenheter varav 300 i småhus och resten i flerbostadshus. På två avplanade högplatåer ligger höghusbyggelsen grupperad kring en dal. I norra delen finns lägre flerfamiljshus och i öster ett par småhusområden. Trafikförsörjningen i Gårdsten sker genom en yttre ringled knuten till ett antal mindre såkallade matargator som leder trafiken till bostadsområdena.
Västra Gårdstensbergets bebyggelse har intressant utformning, karaktäristiska och unika arkitektoniska detaljer som gör området riksintressant. Den moderna arkitekturstilen i området är en av den prefabricerade arkitekturens bästa exempel. Utkragade bjälklag upplyfta på pelare från marken ger intrycket av att tyngdlagarna upphävts i de höga husen. Västra Gårdsten är på sätt och vis ett av de få projekt inom miljonprogrammet med ovanliga och gedigna gestaltningsmässiga ambitioner. Varje gård har flera konstnärliga utsmyckningar i form av betong eller metall skulpturer och reliefer på fasadväggarna. Följande konstnärer medverkade i utsmyckningen: Gudrun Eduards, Nils Johansson, Olle Langert, Bent Arne Linderos, Bengt Lundin, Ralph Lundqvist, Bo Sällström samt Bror Persson. Östra Gårdstens fasad utsmyckades av Rolf Denman.

Västra Gårdstensbergen har under 1999 påbörjat en stor omvandling och man startade med de tre nordligaste gårdarna.

LÖVGÄRDET
Lövgärdet är ett av de yngsta områdena från miljonprogramsperioden, stadsplanen fastställdes 1970 av Folke Skugghall och Göran Moberger. Det är beläget strax söder om Surtesjön i direkt anslutning till naturområdet Vättlefjäll. Naturreservatet Vättlefjäll med badsjöar och skogspartier är en stor tillgång för stadsdelen. Bebyggelsen ligger strödd utefter den s-formade Lövgärdesvägen som löper i nord-sydlig riktning och slutar med en vändzon i norr. I öster byggdes småhus och i väster flerfamiljshus. Lövgärdets centrum har byggts om under 1980-talet.
Niovånings punkthus dominerar stadsbilden. De omges av fyravånings lamellhus i norr. Väster om Lövgärdets centrum ligger flera parallella loftgångshus och i öster sträcker sig långa skivhus i nordsydlig riktning. Småhusområden finns såväl i sydöstra spetsen som nedanför punkthusen i områdets mitt. Småhusområdena tillkom först i slutet av 1970- talet.
Lövgärdets centrum är kraftigt ombyggt. På väg in mot Lövgärdets centrum samt en bit utmed vägen reser sig Beda, Ada och Kal - betonggjutna skulpturer med kopparemalj av konstnären Walter Bengtsson. Redan i planen för området framhävdes att Lövgärdet bör ses som ett positivt stadsbildsinslag; den dominerande bebyggelsen skulle nämligen motverka landskapets stora och kraftfulla linjer.
I norra Lövgärdet demonterades under 1998 flera niovånings punkthus av det kommunala bostadsbolaget Poseidon. Detta gav en förändrad struktur i Lövgärdet med ett minskat antal boende och möjligtvis ett minskat underlag för skola och annan service.


Källor: ÖP 99 Översiktsplan för Göteborg (Gårdsten)
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg - ett program för bevarande, 2000. Kulturförvaltningen/Stadsmuseet. Redaktör Gudrun Lönnroth.
Peter, Sanja: Inventering av bebyggelse 1955-75. Rapportutkast, Göteborg 1998.