Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av bebyggelse i Bäveån, Kungsbackaån, Kustnära områden (norr) och Mölndalsåns åtgärdsområde och vattenanknutna kulturmiljöer

 Inventering - Syfte

Syfte
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har under flera år arbetat med att ta fram kunskapsunderlag om kulturmiljöer vid vattendrag. Ämnet har nu aktualiserats och intensifierats ytterligare med anledning av den nationella planen (NAP) för omprövning av vattenkraft som utarbetats av Havs- och vattenmyndigheten, Energi- myndigheten och Svenska kraftnät under 2019.

Den största delen av länets vattenkraft utgörs av småskaliga verksamheter och har i många fall ursprungligen utgjort verksamheter som syftar till annat än elproduktion. Av denna anledning har underlag från kulturmiljöinventeringar varit en viktig del av handläggningsarbetet för att kunna bedöma konsekvenser vid eventuella biotopvårdande åtgärder. Vissa inventeringar har genomförts tidigare med detta syfte men inte heltäckande för hela länet.

Uppdraget har bestått av inventering i fält av 21 vattenanknutna kulturmiljöer inom fyra så kallade åtgärdsområden (prövningsområden, avrinningsområden). Inventeringsområdet sträcker sig från Uddevalla i norr till Kungsbacka i söder. De miljöer och objekt som har inventerats utgörs huvudsakligen av dammanläggningar och kvarstående byggnader med, eller med tidigare vattenanknutna verksamheter, så som sågar, kvarnar och kraftverk. Samtliga miljöer har dokumenterats i fält och därefter värderats.

Värderingsmodellen som använts vid inventeringen följer Länsstyrelsen Västra Götalands modell värdering av vattenförekomster, inventerade kulturmiljöer och anläggningar som tagits fram i samband med projektet VaKul – Vattenförvaltning och Kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt.

De dokumenterade kulturmiljöerna värderas utifrån fyra värdeklasser:
1. Mycket högt kulturhistoriskt värde
2. Högt kulturhistoriskt värde
3. Kulturhistoriskt värde
4. Visst kulturhistoriskt värde