Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Byggnadsinventering i Västra Götalands län av vattenkraftverk

 Inventering - Syfte

Syfte
I projektet Vattenförvaltning och kulturmiljöer i Västerhavets vattendistrikt (VaKul) har inom Västra Götalands län genomförts en inventering av länets vattenkraftverk. Inventeringen avser i huvudsak småskaliga vattenkraftverk.

Syftet har varit att inventera vattenkraftverk i drift, i första hand primärverk och kartlägga vilka anläggningar som har kulturhistoriska värden. Med anledning av den tillsyn av vattenkraftverk som bedrivits i länet har inventeringen också kommit att omfattat s.k. sekundärverk d.v.s. konverterade anläggningar. Inventeringen är dock inte heltäckande utan omfattar ca 25 % av anläggningar i bruk år 2015.

Målet har varit att sammanställa och förbättra kunskaps- och planeringsunderlag för kulturmiljön i förhållande till de anspråk och behov som vattenförvaltningen har, samt att tillgängliggöra materialet via Bebyggelseregistret och GIS.
Inventeringen har genomförts under perioden okt 2014 till okt 2016.
Den har finansierats genom medel från Havs- och vattenmiljöanslaget (1:12), VÅGA och Kulturmiljöanslaget 7:2.

Boken Elektriska vattenkraftverk. Kulturhistoriskt värdefulla anläggningar 1891-1950, av Lars Brunnström och Bengt Spade- Rapport RAÄ och SHMM 1995:1 (ISBN 91-7192-963- 0 ) är ett av de kunskapsunderlag som använts vid inventeringen.