Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Byggnadsinventering i Göteborgs kommun, Moderna Göteborg, Kulturmiljöprogram.

 Inventering - Syfte

Syfte
Moderna Göteborg - kulturmiljöprogram, är ett projekt som igångsatts 2010 med syfte att sammanställa ett kunskapsunderlag rörande efterkrigstidens bebyggelse i Göteborg och omfattar perioden som även kallas Rekordåren, 1950- fram till slutet av 1970.
Avsikten är att komplettera de befintliga kulturmiljöprogrammen med bebyggelse från denna period. Syftet är att lyfta fram karaktärsdrag och kvaliteter som kan vara såväl unika som typiska. Objekt och miljöer som presenteras i kulturmiljöprogrammet Moderna Göteborg görs här tillgängliga och sökbara även i en nationell kontext.
Förhoppningen är även att komplettera denna databas med ytterligare material som täcker hela Göteborgs kulturmiljö, det vill säga även de äldre byggnadsepokerna samt så småningom andra perioder som närmar sig vår egen tid. Detta i syfte att skapa ha ett interaktivt och uppdaterat kulturmiljöprogram.