Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av bebyggelse i KOMPLETTERANDE INVENTERING AV STADSDELEN HUSBY, 2007

 Inventering - Syfte

Syfte
Syftet med inventeringen är dels att den ska ligga till grund för en kulturhistorisk klassificering av all bebyggelse uppförd före 1990, dels att tillgängliggöra information om Stockholms ytterstads bebyggelse.

Inventeringen kompletterar den inventering av Husby som år 2000 gjordes inom ramen för Storstadsprojektet. I Husby lämnades all bebyggelse från före 1960 oinventerad, liksom vissa enstaka mindre byggnader som inte ligger på kvartersmark. Gårdarna på Järvafältet inventerades inte heller inom Storstadsprojektet.

Byggnaderna/fastigheterna har klassificerats i fyra kategorier med hänsyn till deras kulturhistoriska värde, markerade med olika färger:
Blått är den högsta kategorin avsedd för synnerligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Grönt markerar bebyggelse med ett särskilt kulturhistoriskt värde.
Gult betyder att bebyggelsen är av positiv betydelse för stadsbilden och/eller har ett visst kulturhistoriskt värde.
Grått går inte att hänföra till någon av de övriga kategorierna.
Streckat markerar bebyggelse uppförd 1990 eller senare, alternativt en obebyggd fastighet.

De olika klassificeringarna avser ofta en hel fastighet, men kan även gälla för en enskild byggnad.

Den kulturhistoriska byggnadsklassificeringen används i det dagliga arbetet inom Stockholms stads olika förvaltningar, bl.a. i samband med detaljplanering, bygglovprövning och rivningsansökningar. Beroende på byggnadens kulturhistoriska värde gäller särskilda hänsynsregler för underhåll och förändringar enligt Plan- och bygglagen. Klassificeringen har också stor betydelse för vilka byggnader som kan komma i fråga för statliga bidrag.