Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av bebyggelse i Hässleholms kommun, BEBYGGELSE, TINGSHUS OCH RÅDHUS INOM HÄSSLEHOLM TINGSRÄTT

 Inventering - Syfte

Syfte
Syftet är att kartlägga och dokumentera samtliga tingshus och rådhus i Sverige, och att göra informationen tillgänglig. Inventeringen omfattar sådana byggnader som är uppförda som, eller har genomgått grundliga förändringar för att fungera som tings- eller rådhus. I många delar av landet hölls ända fram till slutet av 1800-talet ting i andra lokaler såsom gästgiverier, sockenstugor och boställen, men dessa byggnader har av tids- och utrymmesskäl inte tagits med i arbetet. Däremot omfattas de häkten och arkivbyggnader som på många platser är uppförda i anslutning till tingshus.

Till byggnaderna har länkats information om domsagornas utveckling från 1680 fram till 1971, och dessutom uppgifter om vilka häradshövdingar och borgmästare som var verksamma vid de olika domstolarna. Sedan inventeringen avslutades har antalet tingsrätter minskat från 96 (1999) till 55 (2007) vilket innebär att många av de domstolsbyggnader som fortfarande var i bruk då arbetet utfördes, idag står tomma eller har omvandlats för nya funktioner. Förhoppningen är att landets länsmuseer med hembygdföreningarnas hjälp skall fylla på tings- och rådhusinventeringen med ytterligare information om sina lokala domstolsbyggnader.

Förutom inventering av byggnaderna på plats bygger arbetet på bearbetningar, muntliga källor samt bild- och ritningsmaterial. Projektet har haft en tvärvetenskaplig prägel och involverat såväl bebyggelseantikvarier som rättshistoriker och verksamma jurister. Initiativet till arbetet togs i början av 1990-talet av bland andra Kjell Å Modéer, professor i rättshistoria och dåvarande generaldirektören för Domstolsverket, Lars Åhlén. Olinska stiftelsen, Institutet för rättshistorisk forskning har finansierat större delen av arbetet och Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet har verkat som registerförare.

För ordlista med relevanta begrepp se under Dokument.