Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av bebyggelse i Skövde, 2004 - 2007

 Inventering - Syfte

Syfte
En selektiv, kulturhistorisk inventering av Skövde stad utfördes av Skaraborgs länsmuseum på uppdrag av Skövde kommun, 1989/90. Inventeringen gällde byggnader uppförda före 1960 och materialet presenterades på blanketter, en blankett per fastighet med situationsplan och fotodokumentation i svart/vitt. Fotodokumentationen omfattar samtliga byggnader på de med-tagna fastigheterna.

Inventeringen utfördes av Tomas Carlquist och Lars Bergström. Originalmaterialet förvaras på länsmuseet, idag Västergötlands museum, i Skara och en kopia finns på Skövde stadsmuseum. 1991 trycktes inventeringen med titeln Skövde Stadsplanering och bebyggelse 1760 - 1960, med undertiteln; Kulturhistoriska byggnader och miljöer. Boken inleds med ett historiskt kapitel och en redovisning av områden med sammanhängande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Byggnaderna redovisas därefter med fysisk beskrivning och historia i löpande text och med bilder.

Syftet med inventeringen var att ge Skövde kommun en vägledning när det gällde hanteringen av kulturhistorisk bebyggelse vid planering och nybyggnad. Samtidigt ville man, genom den tryckta boken, väcka allmänhetens intresse för den egna stadens historia och förbättra kunska-perna om äldre bebyggelsehistoriaÅr 2004 och 2005 gjorde Skövde stadsmuseum en uppdatering av inventeringen och noterade då de förändringar som skett med byggnaderna efter 1990 på blanketterna. I de fall då om- eller tillbyggnader gjorts togs foto av dessa samtidigt. En del hus var rivna och en del hus som 1990 inte ansågs kulturhistoriskt värdefulla har idag, 2005/06, i ett nytt historiskt ljus, tagits med i inventeringen. Efter det att uppdateringen av hela staden var gjord beslutades att Skövde stadsmuseum skulle ansluta sig till bebyggelseregistret och därför fotodokumenteras samtliga, inventerade byggnader åter under 2006.Uppdateringen av den äldre inventeringen gjordes, för centrum, av Inger Andersson 2004. Resten av staden uppdaterades av Inger Andersson och Emma Malmrot under sommaren 2005. Nya hus utanför centrum inventerades av Inger Andersson under våren 2006. I bebyggelseregistret redovisas under anläggningsbeskrivning; först inventeringstexten från 1989/90 och därefter som tillägg, den text från 2005/06 som redovisar förändringar. Rivna hus tas med i registret. Fastigheterna har indelats i 3 klasser: Klass 1:Byggnader med mycket stort kulturhistoriskt värde pga ålder, autencitet, historisk eller samhällshistorisk identitet eller pga byggnadshistoriskt eller arkitektoniskt värde. Byggnaderna bör ha en eller flera av dessa egenskaper i mycket hög grad.Klass 2: Byggnader som har ett stort kulturhistoriskt värde pga ålder, autenciter, historiskt eller samhällshistorisk identitet eller pga byggnadshistoriskt eller arkitektoniskt värde.Byggnaden har sitt värde trots att den eller de egenskaper som utgör dess värde har försämrats.Klass 3: Byggnader som är karaktäristiska för sin tid eller för en viss typ av byggnader som inte längre byggs,men som pga ringa ålder, autencitet, byggnadshistoriskt eller arkitekturhistoriskt värde inte kan placeras i högre klass. Här återfinns byggnader som eventuellt kommer att värderas högre av senare generationer.