Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM BLEKERIET 17 - husnr 1

 Byggnad - Värdering

5/6/09
Motivering
Blå = Fastighet med bebyggelse som är synnerligen värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Stureby är en stadsdel med många villor från 1920-talet och framåt. I slutet av 1940-talet samt under 50-talet tillkom radhus och hyreshus. Den blandade bebyggelsen bildar en miljö med stora upplevelsevärden.

I Blekeriet, Rispapperet och Silkesmassan finns fem radhuslängor uppförda i början av 1950-talet efter ritningar av Erik F Dahl. Byggnaderna utgör bra exempel på den tidens omsorgsfulla och välgestaltade bostadsarkitektur; med goda material och hög kvalitet på hantverket. Området ger ett enhetligt intryck, men det finns individuella variationer vilka på ett positivt sätt bidrar till intrycket. Fasaderna karaktäriseras av sina mustiga putsfasader med tidstypiska slätputsade inslag, den livfulla färgsättningen och inslagen av träpanel och tegel. Bland detaljerna kan man nämna de inbjudande entréerna med sina ursprungliga trädörrar, liksom husens burspråk, bevarade balkongräcken och inslag av dekorativt smide, liksom de ursprungliga träfönstren i olika storlekar och utformning. Den lilla panncentralen med skorsten i Rispapperet 2 som uppfördes för att serva hela radhusområdet bidrar positivt till anläggningens autenticitet.

Området har som helhet stora miljöskapande värden och är viktigt för stadsbilden. Byggnaderna är påfallande väl inpassade i terrängen, med inslag av naturmark i mitten vilket bidrar till ett grönskande intryck. Trädgårdarna bevarar på det hela taget sin ursprungskaraktär när det gäller inslag som växtval, markbeläggning, stödmurar, räcken med mera.

Husen är mycket välbevarade, dock har några garageportar bytts och ytterligare ett par satts igen. Dessa förändringar överensstämmer inte med ursprunglig gestaltning.