Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM PYTSEN 1 - husnr 1

 Byggnad - Värdering

11/24/09
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Nybohovsskolan uppfördes i början av 1960-talet som en del av bostadsområdet på Nybohovsberget. Skolor är centrala inslag i stadsdelarnas sociala uppbyggnad, vilket ger anläggningen stora samhällshistoriska värden. Ur stadsplaneringshistorisk synvinkel är skolan ett intressant exempel på tidens ideal med sin centrala, men ändå undanskymda, placering i ett skogsparti nära Nybohovs butikstorg.

Anläggningen utformades av Sven Silow på arkitektkontoret Ahlgren Olsson Silow. Skolans välgestaltade arkitektur är på en och samma gång är lågmäld och expressiv, med påfallande god terränganpassning. Byggnaden är låg och sluten mot norr, men har stora fönsterpartier mot skolgården i söder. Till intrycket bidrar de ljusa putsytorna och det väl synliga plåttaket med asymmetriska fall. Ursprungliga detaljer som flerluftsfönster i trä bidrar till byggnadens autenticitet.

De välgestaltade utemiljöerna, inte minst den intima skolgården, utformades av den kände trädgårdsarkitekter Walter Bauer, och bidrar till miljöskapande värden.

Skolan är i huvudsak välbevarad, dock har en del dörrar och fönster bytts ut på ett sätt som inte stämmer överens med ursprunglig gestaltning. Byggnaden har även fått en takpåbyggnad för fläktinstallationer på mittdelen.