Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SOLNA MOROTEN 1 - husnr 1

 Byggnad - Värdering

2/1/11
Motivering
Grönt = Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Gurkan 1-3 och Moroten 1-3 är en anläggning med sex låga lamellhus uppförda under 1970-talets första år på berget ovan Huvudsta strand i södra Huvudsta. De är placerade efter varandra i en rad längs den böljande lokalgatan Jungfrudansen med långsidorna mot vattnet. En remsa med gräsmatta och en stödmur i betong samt buskar och småträd skapar en smal förgårdsyta mot gatan. Låga häckar intill fasaderna och planteringsbäddar vid entréerna är ytterligare inslag av grönska. Gurkan och Moroten delas av ett trapparti som leder genom en viadukt till det starkt sluttande och bergiga grönområdet ned mot Huvudsta strand. Mot norr och en promenadväg ligger terrängen och de bakomliggande bostadshusen något högre, omgivna av ett mindre grönstråk.

Husen ingår i det centralt belägna och naturligt avskiljda bostadsområde som byggdes längs den slingrande lokalgatan Jungfrudansen strax ovanför Huvudsta centrum, som är byggt vid samma tid. Området innehåller kategoribostäder för pensionärer, vanliga bostäder och ett äldreboende. Det är en planmässigt sammanhållen miljö med byggnader omsorgsfullt placerade efter bergets sträckning och sluttning. Arkitekturen i bostadsområdet har ett bärande tema i det gula fasadteglet. De olika grupperna med individuellt utformade bostadshus har sedan utformats efter sin storlek och placering. Den fina terränganpassningen för husen skapar ett harmoniskt samspel mellan byggnadernas skalblandning. Gatans ovala slinga ligger något högre i norr och ger förutsättningar för en naturlig sluttning ned mot branten i söder. Jungfrudansen är en viktig komponent i stadsplanen med sin avskiljda och naturligt terränganpassade utformning vilket är ovanligt för tiden.

Bostadshusen närmast vattnet består av två längor med tre trappuppgångar i vardera. Byggnadskropparna har brutits upp för att följa den sluttande och böljande gatan vilket är ovanligt. Dåtidens byggande tog vanligtvis mycket lite hänsyn till mark- och terrängförhållanden utan man skapade de förutsättningar man behövde för ett enkelt byggande. Framför husen har en väl utformad förgårdsyta skapat ett intimt gaturum. Husens ursprungliga och välgestaltade arkitektur är att beskriva som oförändrad trots delvisa fönsterbyten. Flerbostadshusen i kvarteren Gurkan och Moroten tillhör det bästa som byggdes i Solna under de s.k. Rekordåren och de har ett högt kulturhistoriskt värde.

Alla förändringar av byggnaderna eller miljön kan inverka negativt på det kulturhistoriska värdet.