Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MARIESTAD GAMLA STADEN 6:2 - husnr 1, MARIESTADS DOMKYRKA

 Byggnad - Beskrivning

MARIESTADS DOMKYRKA (akt.)
2004-03-31
Interiörbeskrivning
MARIESTADS DOMKYRKA - Kyrkan består av ett mycket högt och brett rektangulärt långhus, fullbrett, tresidigt avslutat kor i öster, ett vapenhus i tornunderdelen, ett annat vapenhus i södra korsarmen och sakristia i norra korsarmen. Båda korsarmarna är slutna mot kyrkorummet, varför kyrkorummet ändå har en klar karaktär av salkyrka. Förutom orgelläktaren finns en sidoläktare över varje korsarm. Kyrkorummet ger ett enkelt, ljust och luftigt intryck. Huvuddelen av murverket är bevarat sedan byggnadstiden. Kyrkorummet har genom sina höga valv sengotisk karaktär. Inredningen speglar barockens ideal, men har vissa inslag från 1900-talet.
LÅNGHUS - Det kryssvälvda långhuset består av fyra travéer. Det indelas genom en bred mittgång, sidogångar och genom tvärarmar framför korsarmarna. Bänkarna når i öster ända intill koret, men avslutas i väster ca sex meter från västväggen. Över västra delen av långhuset är en läktare som även täcker tornets bottenvåning. Under läktaren finns, vid långhusets sydsida, ett inrett lekrum, där det även står en ljusbärare samt ljudreglage mm. Vid nordsidan under läktaren står en rockhängare och ett stort skåp. Mitt på långhusets nordvägg är en mycket stor predikstol.
Över ingångarna till de båda korsarmarna är, under taket, ett högt fönster till varje sidoläktare samt framför detta en rikt dekorerad läktarbalustrad. På nordväggen, väster om ingången, hänger ett epitafium från 1700-talet, målat i olja och på sydsidan ett skulpterat epitafium. Under orgelläktaren, söder om ingången, hänger en 1900-talskopia av ett porträtt av Carl IX och vid motsatt sida ett porträtt av hustrun Maria av Pfalz. På vardera sidan av läktarorgeln hänger ett rikt skulpterat huvudbanér från 1700-talet. På väggarna finns även trearmade, elektrifierade mässingslampetter av barockmodell.
Förutom dörren till vapenhuset i väster finns en dörr till varje korsarm samt väster om ingången till norra korsarmen en dörr som leder till norra läktaruppgången.
GOLV - Golvet utgörs av grå och röda kalkstensplattor. Plattorna är huvudsakligen rektangulära. I mittgången och i tvärgångarna ligger gulbruna gångmattor. Stenarna i tvärgångarna är av senare datum. Under bänkkvarteren ligger ett ca en decimeter förhöjt golv av tvärgående, troligen lackade smala bräder.
VÄGG - Väggarna är tunt slätputsade och målade i gulvitt samt närmast västra vapenhusdörren under läktaren i ljust grönt. De avslutas nedtill med en ca 3 dm hög och nästan lika djup sockel av slipad, röd kalksten med avfasad kant. Sockeln tillkom 1958. Väggarna indelas genom kolonner med fyrsidig bas, som uppbär de spetsbågiga sköldbågarna. Kolonnerna flankeras av ribbor och fyrsidiga pelare. På nordväggen, under det näst västligaste fönstret, hänger ett vävt kors med porträtt, tillverkat av Bibi Lovell på 1990-talet och inköpt 1995. På var och en av de främsta läktarpelarna finns ett anvapen, rikt skulpterat och målat i blått och guld.
INNERDÖRRAR OCH PORTAR - Dörren mot tornrummet är en rektangulär pardörr från 1958. Dörrbladen är av naturfärgad furu med höga, grunda rektangulära speglar och vertikala draghandtag av trä. Dörren är placerad i en djup rektangulär nisch, murad, putsad och grönmålad vid sidorna. Nischens överstycke är klätt med panel av släta träskivor. Panelen täcker även det rektangulära dörröverstycket / tympanonfältet. På nedre delen av tympanonfältet finns enkel dekor i form av förgyllda konsoler - allt från 1958. Dörren i söder har samma utformning som den västra. Den är placerad i en spetsbågig, putsad och gulvitmålad nisch. I nischen, över dörren, finns ett fönster.
Dörren till sakristian i norr är rektangulär, enkel och klädd med bred panel av träskivor, samt dekorerad med inpressade mörka "kärvar". Den är placerad i en rundbågig, putsad och vitgulmålad nisch med tympanonfältet av trä, målat i samma färg. Dörren, även denna från 1958, har en rund dragknopp av vitmetall. Dörren till norra läktaren är slät, vitmålad, rektangulär och placerad i en grund, rektangulär nisch. Dörren är placerad ca 70 cm över golvet. Framför dörren finns en uppmurad sockel, vilken man når från väster genom en trappa av slipade kalkstenar.
FÖNSTER - Långhuset har mot norr och söder vardera fyra fönster, två på vardera sida om respektive korsarm. Fönsterbågarnas masverk är från 1905 och glaset från 1958. De höga, spetsbågiga fönstren har kalkstensomfattningar som även indelar dem i fyra höga spetsbågiga lufter nederst och i en stor rund luft med en mindre på varje sida i övre delen. Varje luft indelas genom blyspröjs i smårutor med huvudsakligen blå - och rosatonade antikglas. Fönstren har glasmålningar i form av två rader med vardera fyra kärvar (gröna i norr och gula i söder) i nedre delen samt i övre delen några färgade trianglar (gröna och röda i norr, gula och röda i söder). Kärven symboliserar nattvarden. Fönstren är placerade i grunda, utåt något konande spetsbågiga smygar och har inåt lutande fönsterbänkar av slipade kalkstenar.
Fönstren/glasdörrarna till sidoläktarna, är brunmålade och består av två rader med vardera tre lufter. Dessa indelas genom träspröjs i smårutor. Över sydsidans dörr är ett spetsbågigt, brunmålat fönster till vapenhuset. Detta har ogenomskinligt glas och indelas genom träfärgad spröjs i en krans av smårutor runt om och en större i mitten.
TAK -Taket består i långhusdelen av fyra spetsbågiga kryssribbvalv, putsade och målade i gultvitt. Vid pelarnas anfanger finns på var och en av de tre (se vägg) pelarna en kragning. Vid det östligaste valvets slutsten är ett målat kronfäste med bruna och grå växtornament i jugendstil. Över östligaste delen av orgelläktaren (belägen i tornet) består taket av ett putsat och målat tunnvalv, smalare än resten av kyrkorummets tak. I detta valv är läktarorgeln placerad.
KOR - Koret är av samma bredd som långhuset och tresidigt avslutat. Det avskiljs från långhuset genom en två trappsteg högre nivå samt av bänkskärmar på båda sidor om mittgången. Skärmarna står på det första trappsteget. Den stora altaruppsatsen är placerad ca åtta meter väster om östra korväggen med altaret omedelbart intill. På uppsatsens östra sida / baksida står ett äldre altare samt ett sentida, fristående träaltare som vid behov kan placeras i korets mitt. På altaruppsatsens baksida finns trävita förvaringsskåp, ca 1970-tal. Ca två meter framför/väster om altaret står den breda, femsidiga altarringen och på vardera sida en fristående nummertavla Vid den sydöstra väggen är en dopfunt och utmed sydväggen, närmast långhuset en hög kororgel. Utmed nordväggen finns en flygel och framför detta en träfärgad ambo med ett stort andreaskors på varje sida och en båtformad ljusbärare. På pelarknippena i söder och norr hänger, vända mot sydväst respektive nordväst, hänger ett epitafium. Under nordfönstret sitter ett rektangulärt, horisontellt, smalt modernt väggkonstverk, som är målat i blå, vit och röd färg, "Korsets väg" av Nils Kölare, gjord och inköpt 1995. Utmed korets väggar står rygglösa stenbänkar (,förutom vid orgeln). Framför sydsidans bänk står även tre stolsrader.
GOLV - Korgolvet, två trappsteg högre än långhusgolvet, utgörs av rektangulära, hyvlade rektangulära kalkstensplattor. Väster om altarringen är fyra inmurade gravhällar över, från norr räknat, Nils Larsson Aurell, död 1678, (övertäckt av glasskiva) Johan Thiman, död 17??, Jakob Dalin, död 1732 och Olof Jonsson, död 1737. Innanför altarringen ligger en rektangulär kormatta. Norr, söder och öster om altaret ligger ytterligare inmurade gravhällar.
Altaret är placerat på ett ovangolv av hyvlad kalksten, två trappsteg över det övriga korgolvet.
VÄGG - Väggen är slätputsad och målad i gulvitt - och indelas genom pelare - se långhusvägg. Östra korväggen är hjälmvälvd med ribbor. Sockel saknas i koret. Väggarna avslutas nedtill med ett ca 15 cm högt gråmålat parti.
FÖNSTER - Koret har på var och en av de fem sidorna ett likadant fönster som de i långhuset. De glasmålade kärvarna i de tre östligaste fönstren är dock ofärgade och övre delen av dessa fönster saknar glasmålning, förutom några små röda triangulära rutor.
TAK - Kortaket består av ett spetsbågigt kryssribbvalv i väster och ett hjälmvalv i öster. I kryssvalvets västra valvkappa är ett målat bibelord, troligen 1905, och i den östra en förgylld krona i relief samt en minnestext över kyrkans historia.
FAST INREDNING
ALTARE - Altaret från 1958 är murat av oputsade röda kalkstenar. Den heltäckande skivan har rundade kanter.
Ett äldre altare, nu öster om det nya, har murat och vitputsat tegelunderrede med nischer i öster och norr. Det täcks av en polerad kalksten från 1958. I altaret finns två elektriska kontakter. Altaret är möjligen från 1600-talet.
BÄNKINREDNING - Långhusets bänkinredning består av fyra kvarter, skilda åt genom mittgång och tvärgångar. De östra kvarteren innehåller 12 bänkar och de västra 13 stycken. De rektangulära, naturfärgade gavlarna har dekor i form av en horisontell list samt överst av två nedsänkta stiliserade mörka kärvar, sammanbundna av en linje. De gråmålade , något bakåtlutande ryggarna har frästa speglar och sitsarna är helt stoppade och klädda med ljusgrönt tyg. Bänkskärmarna mot koret och tvärarmarna är naturfärgade med nedsänkta omålade kärvar sammanbundna av linjer. Bänkinredningen är från 1958.
PREDIKSTOL - Den polygonala, rikt dekorerade predikstolen i blått, guld och silver har mot såväl öster som väster en trappa med räcken och skärmar av samma utförande och samtida med predikstolens korg. Trapporna har dörrar mot öster och väster, även dessa ingående i samma helhet. Korgen och skärmarna är uppdelade genom försänkta blå speglar med grå listverk. På speglarna sitter skulpterade, nedhängande blombuketter. Mellan speglarna samt på dörrspeglarna finns skulpterade, försilvrade och förgyllda figurer som avbildar Kristus och de tolv apostlarna. De står på podier med skulpterade änglahuvuden. Den övre sargen är profilerad med skulpterade musslor. Den nedre sargen har snidade festonger samt härunder akantus. Predikstolens korg är nedåt avsmalnande. Den konande underdelen pryds av blå band med snidade, silverfärgade akantusrankor, som möts i en förgylld, nedhängande fruktklase. Mot söder, mellan dörrarna och korgens horisontella övre sarg är på varje sida en balustrad med skulpterad och delvis förgylld, genombruten akantusdekor. Dörrspeglarnas överstycken har snidade och förgyllda akantusornament samt urnor.
Predikstolens ljudtak är gjort i två våningar och har polygonal form. Från undervåningens rikt profilerade kant hänger festonger i guld och silver. Runt kanten är sköldar med musslor och spiror samt mellan dessa mörka puttis med Kristi pinoredskap. Andra våningen är smalare och av liknande utförande men utan sköldar. Taket kröns av en en sittande person med hjälm, spjut och duva. Under taket är en nedhängande sol samt duva. En skulpterad, ca två meter lång ranka med puttis och landshövding Scheffers vapen hänger ut från taket åt varje sida. Predikstol och ljudtak är tillverkade av Börje Löfman, troligen 1701. Den är senast konserverad 1992-1993.
ORGEL - Orgeln från 1938 är byggd av Th Frobenius o sönner, Danmark. Den har 27 stämmor, fördelade på två manualer och pedalstämma. Visst material och fasaden är bevarad från PL Åkermans föregående orgel. Fasaden är troligen ritad av AR Pettersson. Den uppåt avsmalnande fasaden är uppbyggd i två våningar. På nedre våningen finns sex pipfält, två rundbågade mittfält, två tureller samt ytterst två mindre, rektangulära fält. Mellan fälten är förgyllda joniska pilastrar. Ytterst sitter snidade, förgyllda voluter. På övre våningen finns fem, lägre fält av liknande utförande samt ytterst en skulpterad ängel. Fälten har överst snidade och förgyllda festonger och andra ornament.
KORORGEL - Kororgeln Från Smedmans orgelbyggeri har 13 stämmor, fördelade på två manualer och pedalstämma. Spelbordet är vänt mot norr. Den mycket höga orgeln har vitlaserad fasad med synliga pipor ovanför spelbordet. Dessutom, öster om spelbordet, finns ett ca två meter högt och 2,5 meter brett utrymme som innehåller pipor, avskärmade genom en vitlaserad spaljé mot norr. Orgeln är från 1986.
ORGELLÄKTAREN- Orgelläktaren täcker såväl västra delen av kyrkorummet som vapenhuset i tornets bottenvåning. Väster om orgeln är ett läktarutrymme med kapphängare och tvättställ i väster, förråd i norr och två soffgrupper i öster. Branta trappor norr respektive söder om orgeln leder till det lägre golvet öster om orgeln. Här finns några lösa stolar.
Taket över läktarens torndel i väster utgörs av ett putsat och vitmålat kryssribbvalv. Slutstenen består av en skulpterad ros. Över orgeln är ett putsat och vitmålat tunnvalv, smalare än kyrkorummet i övrigt. Golvet täcks av en grön plastmatta. Väggarna är putsade och målade i gulvitt.
Mot kyrkorummet har läktaren en rak, utskjutande mittdel/balkong i mitten. Denna vilar på två rader pelare, fyra stycken runda i öster och sex stycken fyrsidiga mot väggen. De bruna pelarna har överst reliefdekor med bland annat växtornament. Pelarna är från 1904, men pelarbaserna omarbetades 1958. Balkongens läktarbröst indelas i fält genom blå speglar med blombuketter i förgylld relief. Speglarna har genombruten akantusdekor i gult samt i mitten en blå medaljong. Underst är en bred brun sarg med skulpterade konsoler. Läktarbröstet i övrigt utgörs av grå skärmar, genom lister indelade i speglar . På varje sida är en grå, snedställd kvadratisk spegel. Delar av läktaren är möjligen från 1705.
NORRA LÄKTAREN - Norra läktaren nås via en dörr från kyrkorummet samt via en spiraltrappa, murad av rött tegel. Läktarens tak utgörs av ett murat och putsat, vitt kryssribbvalv, vars ribbor når ända ned till golvet. Golvet är täckt av smala, troligen lackade bräder. Mot söder är ett högt fönster/ en glasdörr - se långhus. Mot norr är ett rosettfönster med färgstarka glasmålningar med blommotiv. På östra väggen hänger en stor oljemålning med Kristus på korset och på västväggen fyra mindre oljemålningar, som avbildar profeterna Esaias, Jeremias, Daniel och Esechiel. Utmed nordväggen står en stor väggbänk från 1905.
I rummet förvaras en mängd föremål från kyrkan, de flesta försedda med en handskriven lapp angående ålder och funktion. Bland annat finns här en stor , vindflöjel, allmogestolar från 1800-talets slut, amoriner i gips samt festonger och annan utsmyckning från 1705 års orgelfasad, kollektburkar, ljusarmar för gasljus, väskor, en katafalk mm.
Läktarbröstet består av ett skrank, indelat i tre fält med snidad och genombruten akantusdekor. Under fälten är en bred profilerad list med röda, volutformade konsoler. Under mittspegeln är en svart, oval texttavla med ram av rikt skulpterad akantus i rött och blått bland annat. Delar av södra och norra läktarbrösten är sannolikt från 1705. De återuppsattes 1905.
SÖDRA LÄKTAREN - Södra läktaren nås via en dörr i södra vapenhusets västvägg samt via en spiraltrappa. Trappan har murade steg, täckta av träplankor. Läktarens tak utgörs av ett murat och putsat, vitt kryssribbvalv, vars ribbor når ända ned till golvet. Golvet är täckt av smala, troligen lackade bräder. Mot norr är ett högt fönster/ glasdörr - se långhus. Mot söder är ett rosettfönster med färgstarka glasmålningar med blommotiv. Mitt på golvet står två långa bänkar, troligen från en tidigare bänkinredning. Över dessa hänger en stor mässingskrona. Läktarbröstet är likadant och av samma ålder som det norra.
SPECIFIKA INVENTARIER
ALTARTAVLA- Den undre av de tre altartavlorna, som alla är målade 1716 av Johan Aureller, avbildar den första nattvarden. Mittavlan avbildar Kristi uppståndelse och den övre Kristi Himmelsfärd. Bilderna har mörka färger med enstaka röda och blå inslag och inramas av förgyllda, profilerade ramar, de undre rundbågiga och den övre oval.
ALTARUPPSATS - En mycket hög altaruppsats i guld, blått och med grå marmoreringar tillverkades 1701 av bildhuggaren Börje Löfman. Altaruppsatsen är uppbyggd i tre våningar. Den nedre altartavlan omges på båda sidor av två spiralsvarvade, korintiska kolonner i guld med silverfärgade vinrankor. På vardera sidan är två av evangelisterna skulpterade (Lukas och Johannes i söder och Markus och Matteus i norr). Ytterst finns flyglar med akantusbårder i blått och guld. På flyglarna står skulpterade personer, symboler för Mariestad.
Andra våningens altartavla omges av två mindre, korintiska kolonnetter och utanför dessa två skulpterade figurer vid varje sida. Figurerna symboliserar troligen de kristna dygderna.Övre våningen har rundat överstycke med en ängel vid varje sida samt Maria med barnet. Basen på altaruppsatsen består av en svart, oval texttavla med bland annat följande inskription: "Gudi til Ähro och Mariestads Kyrkio til Prydnad är thenna Altartafla med Kyrkiones egen bekostnad förfärdigad År 1717&" Tavlan omges av fyrsidiga kolonnbaser med blomsterbuketter i relief.
ALTARRING - Den blåmålade, femsidiga altarringen indelas i speglar genom gulmålade ramar. Speglarna har rik dekor i form av snidad och genombruten, gul akantusdekor. Mot nordväst, väst och sydväst innehåller speglarnas mitt en blå medaljong med gul inskription: "Anno 1699", "NLSA IIDE", "INDA?", "ILST" och "ANNO 1795". Altarringen har vitmarmorerat armstöd av trä samt stoppat knäfall, klätt med blått tyg. Altarringen ombyggdes 1854 med delar från 1699 års altarring.
DOPFUNT - Den kalkformade, brunmålade dopfunten av driven koppar har smalare, profilerad fot och konande fotplatta. Funten har dekor i form av förgyllda lister och prickar samt av reliefbårder. Cuppan har ett lock i liknande form och utförande. Locket kröns av en profilerad mässingsknopp med inristad text "APD(?)" MLD BRS 1646" Runt locket går ett guldfärgat band med ristad inskription: "THENNA FUNT EHR AF BRONTE KNUTSON TESTAMENTE".
NUMMERTAVLOR - Kyrkan äger två rektangulära, vita nummertavlor med förgyllda ramar, dekorerade med bladstavar samt överst med urnor. Nummertavlorna, troligen 1800-tal, är fästa vid höga, fyrsidiga, nytillverkade träunderreden.
EPITAFIUM -Epitafiet över Andreas Bellander, 1689 - 1722 är rikt skulpterat med bland annat Aron och Moses vid var sin sida samt Kristus på överstyckets uppskjutande gavel. Epitafiet är målat i bl.a. blått och guld.
Nordsidans epitafium utgörs av en rektangulär oljemålning med släktens företrädare sittande i ett träd. Bilden har en rikt skulpterad och förgylld ram.
Epitafiet är tillägnat räntmästaren Sven Ingemarsson , hustrun Gunborg Fegraea samt Svens barn med såväl Gunborg och senare med Catharina Aurell, sammanlagt 20 barn.
Minnestavlan i korets nordöstra hörn är korsformigt, av röd kalksten med grå stenram. Gravhällen är ägnad "Landscameraren Jonas Cederborg och häradshövdingen Johan Medelinsamt samt bägges hustru Christina Cederborg. Den rektangulära, förgyllda minneshällen i korets sydöstra hörn är tillägnad prosten Andreas Fägerstenm, död 1737 och hustrun Gunilla Rhodin, död 1729.
De två blå - och guldfärgade huvudbanéren vid läktarorgelns sidor är rikt snidade med akantus och hjälmar. Den norra är över kaptenslöjtnant Jonas Björner Ridderstorm, död 1675 och den andra över "landscamereraren Jonas Cederborgh, död 1700.
Fortsättning - se bårhus, husnr 9001