Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM VASASTADEN 3:1 - husnr 1, GUSTAV VASA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

GUSTAV VASA KYRKA (akt.)
2006-02-09
Interiörbeskrivning
Kyrkorummet nås från tre av de fyra korsarmarna, i norr, söder och genom huvudingången i öster. Över varje ingång finns en läktare, på den östra står orgeln. I den västra korsarmen ryms koret. Kupolen över korsmitten bärs upp av fyra mycket kraftiga murpelare. Rummen i vinklarna mellan korsarmarna benämns numera Lukas-, Matteus-, Markus- och Johanneskapellet och har fått olika funktioner.

De tre vapenhusen har kalkstensgolv, putsade och målade väggar varav det östra vapenhusets väggar är uppdelade av pilastrar och nischer. Grågrönt målade pardörrar med fyllningar och glasad övre del leder in till kyrkorummet.

Väggarna i kyrkorummet är marmorerade i gult med pilastrar som är marmorerade i ljusgrått liksom de fyra murpelarna. Över pilastrarna löper en kraftigt profilerad list runt hela kyrkorummet. Ovanför listen är väggarna vita. På väggarna i korsarmarna följer ett listverk det tunnvälvda takets form och bryts högst upp av kartuscher. Liknande kartuscher, men med änglaskulpturer, finns bl a högst upp i korsmittens gördelbågar. Kupolen, tunnvalven och de välvda kapelltaken är dekormålade al fresco med bibliska motiv av konstnären Vicke Andrén (1856-1930). Kupolen vilar på en hög trumma med åtta rundbågiga och spröjsade fönster. Mellan fönstren står kopplade kolonner. En lanternin med fönster öppnar sig över kupolens hjässa. Golvet i kyrkorummet är belagt med vit- och grönrutig marmor. I gångarna mot korsmitten ligger röda textilmattor. I en del av korsmitten ligger brädgolv målat i rutor likt marmorgolvet. Bänkkvarteren har lackade brädgolv. I de fyra kapellen finns golv med textilmattor respektive trälaminat.

Mot murpelaren i sydväst är predikstolen placerad, ritad av Agi Lindegren. Både trappa och korg är gjorda av rödbrun, polerad marmor, trappräcket är av förgyllt smidesjärn. Korgen har vit marmordekor i relief. Det flacka ljudtaket är av mörkbetsat trä. Dopfunten mot murpelaren i nordväst är gjord av vit marmor och skulpterad i form av två små änglar med en dopskål emellan sig. Konstnär var Sigrid Blomberg. Mot samma murpelare står en kororgel från 1992 tillverkad av Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad med 14 stämmor. Fasaden av trä är målad i lilarosa med fält marmorerade i grått och snidad dekor i gult. Kyrkbänkarna av trä i öppna kvarter är ritade av Lindegren och målade i grågrönt. Kring den öst-västliga mittgången är bänkarna vända mot koret och i korsarmarna mot korsmitten. De bakre bänkraderna i de norra och södra korsarmarna är borttagna och utrymmet används numera till förvaring. I korsmitten är de bänkkvarteren närmast koret borttagna och har ersatts med lösa stolar. Armaturerna i Gustaf Vasa kyrka utgörs av elektrifierade takkronor och lampetter av mässing. På de fyra murpelarna sitter stora ljushållare med rik dekor i mässing.

En bred trappa i vit marmor leder från korsmitten till koret, även det med vitt marmorgolv. Altaruppsatsen av trä är marmorerad och delvis förgylld och har skulpturer av gips. Den är tillverkad 1725-31 av Buchardt Precht (1651-1738), sin tids mest framstående bildhuggare i Sverige. Han hade Ignatiusaltaret i Chiesa del Gesù i Rom som förbild, komponerat av Andrea Pozzo och med skulpturer av flera andra konstnärer. Prechts verk stod ursprungligen i Uppsala domkyrka men flyttades därifrån vid en renovering 1885-93. År 1905 köptes den för Gustaf Vasa kyrkas räkning. Uppsatsen står på en hög bas där en friskulpturgrupp med Kristus på korset står i centrum. Som bakgrund finns en relief i stuck med Jerusalem som motiv, utförd av Alfred Ohlson. På 1700-talet fanns här en oljemålning med liknande motiv. Skulpturerna och reliefen flankeras av förgylld dekor och kannelerade kolonner med förgyllda kapitäl. Dessa bär uppsatsens övre del med ett entablement, fristående änglar och moln i relief. Allt kröns av en duva mot förgylld bakgrund och en strålkrans, som anpassats till kyrkans takhöjd. På var sida om uppsatsen står fristående skulpturgrupper på höga postament med förgylld dekor. De symboliserar Tron och Nya testamentet. Samtida med altaruppsatsen är altaret av trä, marmorerat med snidad och förgylld dekor samt altarringen med balusterdockor av trä, båda av Precht. På var sida, något bakom altaruppsatsen, står sekundära skärmar med sågat mönster i form av liksidiga kors.

Det s k Matteuskapellet i nordost används som "barnhörna" med tyglängder hängande från taket i regnbågens färger likt ett tälttak. Mot korsarmen i söder står skärmar klädda med växter i textil. Bänkarna är borttagna, liksom i de tre andra kapellen. I Johanneskapellet i nordväst står ett altare byggt av skivmaterial målat i gult, en ambo i samma material målad i grårosa samt lösa stolar. Lukaskapellet i sydväst har ett altare av vit marmor och knäfall av ek. Markuskapellet i sydost används för kaffeservering och är möblerat med bord och stolar. Skärmar står uppställda mot omkringliggande kyrkorum.

Läktarna har lätt svängda barriärer av trä med marmorerade balusterdockor. Orgelläktaren i öster har linoleumgolv medan de andra två har brädgolv och målade bänkar. Orgelverket är tillverkat av Åkerman & Lund i Sundbyberg 1906. Det har utökats och omdisponerats ett flertal gånger och har nu 76 stämmor. Fasaden är ritad av Agi Lindegren men om- och tillbyggdes efter ritningar av G Lindgren 1914.

Övriga inventarier
Framför altaruppsatsen står ett par höga kandelabrar av mässing med rik dekor där foten består av tre sfinxer sittande på lejontassar. De är tillverkade av Gusums bruk efter modell av Sigrid Blomberg och kröntes från början av en glaskupa. Bland kyrkans silver återfinns nattvardssilver från C G Hallberg i Stockholm från 1906 och 260 stycken särkalkar av silver inköpta vid olika tillfällen med början 1939. Antependier, mässhakar och andra textilier till altare och predikstol tillverkades till kyrkans invigning 1906, flertalet av Licium och har en mycket hög konstnärlig och hantverksmässig kvalitet. Kyrkans tre klockor är gjutna av K G Bergholtz i Stockholm 1905.

Övriga församlingslokaler
Under kyrkan, med ingång från väster, leder två branta trappor ned till den s k Lillkyrkan, vilken byggdes som gravkapell samtidigt med kyrkan. Rummet är treskeppigt och orienterat i öst-västlig riktning med kor i öster. Golvet är belagt med svart och vit marmor och väggarna putsade och vitmålade. Sex relativt låga kolonner, marmorerade i grågrönt, bär upp de flacka kryssvalven som täcker rummet. Bänkarna är målade i grått förutom gavlarna som är marmorerade i brungrått. Takarmaturerna som hänger i de tre skeppen är sammansatta av små glaskupor. Koret nås via två trappsteg som sträcker sig i hela korets bredd. Korgolvet är belagt med grå marmor. Den rakt avslutade korväggen har en freskmålning av Olle Hjortzberg från år 1951. Dessförinnan var koret större med en absidformad avslutning och kolonner som bar upp det välvda taket. Altaret är gjort av omålad ek. Mot rummets södra vägg står en skulpturgrupp av marmor tillverkad 1906, Kristus och de bedrövade, av Edvard Brambeck. Denna stod före 1950 i koret.

Kolumbariet ligger norr och söder om Lillkyrkan i två nivåer och nås via flera dörrar i trapphuset utanför kapellet. I ett par av rummen finns öppningar med smidesräcken runt ned till den nedre våningen. Golven i den ursprungliga södra delen är mönsterlagda i vit och grön marmor. I de andra delarna finns golv av kalksten. Väggarna är putsade och vitmålade. Urnnischernas täckplattor är av mattslipad carrarramarmor med förgyllda inskriptioner. I ett par rum, tillkomna på senare tid, har nischerna täckplattor av lackerad mässing. I den sydöstra delen finns ett litet kapell med marmoraltare. I flera av rummen finns konstverk av ansedda svenska konstnärer så som Carl Milles, Einar Forseth och Sven X:et Erixon.
Uppgifterna är sammanställda av Stockholms stadsmuseum 2007.