Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LUND UNIVERSITETET 1 - husnr 3, THEOLOGICUM

 Byggnad - Beskrivning

Theologicum (akt.)
Historik
Theologicum uppfördes 1853 för den anatomiska institutionen. Byggnaden var en av de första i Lund som uppfördes särskilt för en institutions räkning, samtidigt som byggnader för anatomi uppfördes på ett flertal platser i Europa, särskilt i Tyskland. Även Uppsala fick vid samma tid en nybyggd institution för anatomi.

Tillkomsten av institutionsbyggnaden i Lund var långdragen och kantades av flera ritningsförslag gjorda av Hans Jacob Strömberg, C.G. Brunius respektive Överintendentsämbetets arkitekt Carl Gustaf Blom Carlsson. De slutliga ritningarna är inte bevarade men utfördes sannolikt av Strömberg och innehöll troligen på bottenvåningen en anatomisal för dissektioner, auditorium, professorsrum samt vaktmästarbostad. Den övre våningen bör helt ha upptagits av de anatomiska samlingarna.

Byggnadstekniskt och arkitektoniskt var den nya byggnaden förhållandevis enkel, funktionell och billig att uppföra. De höga fönstren utgick från behovet av ljus till anatomisalen, som placerades så att den fick ljus från tre håll. Yttermurarna gjordes relativt tunna, och till vissa invändiga murar användes av besparingsskäl obränt lertegel. Byggnaden saknar invändigt en öppen vestibul, ett representativt trapphus och korridorer som leder besökaren rätt. Placeringen i hörnet av Sandgatan – en av Lunds större gator vid den här tiden – och Paradisgatan gav den emellertid ett synligt läge i staden. Lite längre söderut låg de zoologiska, kemiska och fysiska institutionerna i det som nu är Historiska museet, och naturvetenskaperna var därmed väl representerade i Lunds absoluta centrum, vilket markerade ämnenas betydelse.

Anatomiska institutionen flyttade ut redan 1897 och andra institutioner har sedan dess flyttat in och ut varefter ombyggnader gjorts för de nya funktionerna. Vad som utförts är inte särskilt väldokumenterat, men 1929 tillkom bland annat den nuvarande trappan med profilerade plansteg av cementmosaik och räcke av gjutjärn och svarvat trä. Fönstren byttes sannolikhet samtidigt. Vid en ombyggnad 1952 tillkom bland annat norra gavelröstets fyra rundbågiga fönster. Samtidigt inreddes vinden och fick takfönster. 1993 ökades tillgängligheten genom en ny entré och hiss. Ny ventilation installerades och vinden fick ändrad planlösning. Entréhallens och trapphusets marmorering i gult gjordes efter framskrapade färgspår som troligen härrör från 1929.


Källa: Ändring av skyddsbestämmelser för det statliga byggnadsminnet Universitetsplatsen, Universitetet 1, Lunds kommun, Skåne län. RAÄ-2020-1856, 2021-03-09.