Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG NYA VARVET 726:9 - husnr 1, NOBIS

 Byggnad - Beskrivning

VILLA NOBIS (inakt.), NOBIS (akt.), NORRA KASERNEN (inakt.)
Historik
Byggnaden var urspungligen tyghus åt sjöartilleriet och uppfördes år 1711 på strandkanten c:a 150 meter norr om nuvarande placering. Efter förflyttning till nuvarande plats år 1818 inreddes byggnaden till värdshus och benämndes inledningsvis "Norra Kasernen" vilket år 1870 ändrades till "Nobis". Första våningen inrymde spisningsrum för officerare och civil personal samt fem bostadsrum för värdshushållaren som även disponerade två rum på övervåningen. I övrigt användes denna våning till "officers och civilcorpens samling vid solenna och högtidliga tillfällen".

Då fångvårdsstyrelsen år 1870 övertog Nya Varvet upphörde värdshusrörelsen. Lokalerna användes då bland annat som bostäder åt två fångvårdskonstaplar. Från år 1907 och fram till andra världskrigets början användes lokalerna huvudsakligen för tillfällig inkvartering av officerare. Mellan åren 1917 och 1926 disponerade Älvsborgs fästnings officerskassa den övre våningen som festsal.

1955-1956 gjordes en genomgripande ombyggnad varefter byggnaden helt nyttjades som mäss. Paradtrappan har sannolikt tillkommit i samband med denna ombyggnad. Byggnaden har senare använts som klubblokal för sjöofficerssällskapet i Göteborg och inrymmer idag kontorsverksamhet.

KÄLLA: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2010-08-26, Dnr 432-12921-2006.