Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LIDKÖPING FRIEL 27:1 - husnr 1, FRIELS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

FRIELS KYRKA (akt.)
1995-08-09
Historik
Historiken kompletterad vid inventeringen 2003:
FRIELS KYRKA - Friels kyrka uppfördes av sten omkring 1200. Den tillbyggdes senare i väster. Från medeltiden är långhu- och kormurar, en dopfunt från 1100-talet och fem träskulpturer från 1400-talet bevarade. Altaruppsatsen är från 1600-talets senare del. En kyrkklocka är från 1670-talet. Kyrkan hade ursprungligen en klockstapel av trä. 1737 smyckades innertaket med dekormålning och nuvarande altaruppsats från 1600-talets slut införskaffades. Målningarna skildrade bland annat Kristi uppståndelse. Sakristian uppfördes 1770. 1857 omlades kyrkogårdsmuren och uppsattes grind. Taket täcktes 1861 med tegel istället för som tidigare spån. Samtidigt sänktes långhusets gavelrösten till samma höjd som korets. Fönstren, tre i söder och ett i norr, förstorades. 1846 - 1883 var Tuns kyrka gemensam församlingskyrka för Tun, Friel och Karaby, men härefter blev Friel åter egen församlingskyrka. Tornet av oputsad granit uppfördes 1884 efter ritningar av L Kellman. Samtidigt revs klockstapeln och ett vapenhus på sydfasaden. Altaruppsatsen utbyttes mot en Kristusskulptur efter förebild av Thorvaldsen. En liljesten från kyrkogården inmurades i tornet. Predikstolen utbyttes 1904 mot nuvarande, möjligen även bänkarna.
En restaurering genomfördes 1938 efter program och ritningar av Adolf Niklasson, Skara. Fasaden lagades och kalkmålades. Nya ytterdörrar samt svängdörr mellan vapenhus och långhus uppsattes. Kyrkan fick nytt innertak av slätspont och helt nya, kopplade fönster. Korbänkar samt två långhusbänkar avlägsnades. Övriga bänkar glesades ut. Predikstolsfoten kläddes med masonit. Väggarna kalkades och fick oljefärgsmålad bröstning. Tidigare hade väggarna varit indelade i målade fält med bibelspråk. Den undanställda altaruppsatsen från 1700-talet konserverades av Olle Hellström och återinsattes i koret. En medeltida skulptur samt Thorvaldsens Kristus placerades invid ett nytt dopaltare i sakristian. Textilskåp, ritade av Adolf Niklasson, inrättades i sakristian.
1952 -1953 ägde underhållsarbeten rum. Arbetena projekterades av kasernföreståndare Arneng, Såtenäs och byggmästare var Harry Ahlqvist, Tun. Långhus - och korfasaden omputsades och kalkmålades efter att den äldre putsen helt avlägsnats. Tegeltaket omlades och takgesimsen lagades. Fönster och övriga snickerier ommålades.
Elektrisk belysning, uppvärmning och klockringning installerades 1957. Ritningarna var gjorda av Sigurd Lidén, Skara. 1958 invigdes kyrkans första orgel, byggd av Smedmans orgelbyggeri AB, Lidköping. Orgeln var pneumatisk. Fasaden ritades av Adolf Niklasson och målades av Allan Steiner. Läktarbänkarna avkortades och en ljuskrona från 1700-talet togs ned. 1988 återupptäcktes i sakristian en rullgardin målad av Regina Kylberg. Denna konserverades 1993 vid Riksantikvarieämbetet. Ljuskronan från 1700-talet återuppsattes. Nya takrännor uppsattes 1989. 1991 utvidgades kyrkogården i öster och försågs med ny mur och nya portar. En ekonomibyggnad , ritad av Ebon Leckström, uppfördes. En tornrenovering, orsakad av fuktskador, leddes och utfördes 1994 - 1995 av Zälles Byggservice AB och Holmgrens Bygg och Plåt, Götene. Rötskadade delar av trästommen och takpanelen samt takets zinkplåt utbyttes. Nytt kors tillverkades. 1998 genomfördes en stor restaurering, enligt ritningar av Lars Johan Ekelöf, FFNS. Långhus - och korfasader omputsades och kalkavfärgades. I arbetena ingick utbyte av elsystem och elvärmesystem. Bland annat installerades folievärme på bänkarna, nya radiatorer och inbrottslarm. Invändigt kalkmålades golv, väggar och tak efter bortskrapning av äldre emulsionsfärg. Näst nedersta bänkraden i väster borttogs och bänkarna målades samt flyttades ut något från väggarna. Träfiberplattor i takvalvet mellan långhus och kor utbyttes mot panelbräder. Distanser lades mellan korets bröstning och yttervägg. I sakristian utbyttes de äldre textilskåpen mot nya, ritade av Ulla Engqvist och Ebon Leckström. Målningsarbetena utfördes av Mellby måleri - och mattservice. Tage Brolin var byggmästare och Tage Landkvist elkonsult.