Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LJUNGBY BERGA 2:1 - husnr 2, BERGA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Berga kyrka (akt.), BERGA KYRKA (akt.)
Historik
Berga kyrka ritades av Jacob Wilhelm Gerss och uppfördes mellan åren 1819-1821. Kyrkan är belägen på en höjd i utkanten av samhället Lagan och är en förhållandevis stor landsortskyrka som när den uppfördes rymde 1300 besökare. Som byggmästare omtalas länsbyggmästare Peter Österlöf, Varberg. Kyrkan invigdes den 22 maj 1825 av biskop Esias Tegnér. Kyrkoinvigningen var Tegnérs första kyrkoinvigning som biskop i Växjö stift. Den gamla kyrkan som revs 1819 var uppförd i sten och belägen strax söder om den nuvarande.

Berga kyrka har genomgått en rad ganska omfattande exteriöra förändringar.

Den tidigaste skedde 1853 då långhusets fönster förstorades. Fönstrens ursprungliga storlek och utformning kan man fortfarande skönja på tornet och absiden där de lämnats orörda.

Under 1890-talet byggdes kyrkans torn om och man ersatte den tidigare lanterninen med en kopparklädd tornspira dessutom bytte man ut den tidigare taktäckningen av spån mot järnplåt. Bara några år efter omläggningen år 1902 skadades taket allvarligt i samband med en storm.

Förstoringen av långhusets fönster 1853 medförde en försvagning av väggarnas konstruktion vilket ledde till att man 1927 tvingades uppföra strävpelare utmed kyrkans södra långhussida för att motverka utbuktningar i väggen och sprickbildningar i fönstervalven som uppkommit genom de krafter som takstolarna påförde murarna. Ursprungligen var det menat att det även skulle uppföras strävpelare på kyrkans norra sida men på grund av församlingens svaga ekonomi fick man anstånd under förutsättning att sprickorna hölls under uppsikt. Det kom att dröja ända fram till renoveringen som gjordes 1969-70 innan strävpelarna på norra sidan kom till utförande. I samband med denna renovering putsades även kyrkan om och taktäckningen byttes ut från plåt till koppar.

År 1947 byggs församlingens sockenstuga om till församlingshem och år 1959 uppförs ett bårhus i anslutning till västra kyrkogårdsmuren.

Kyrkbacken i väster kompletterades 1972 med ytterligare en terrängtrappa och man försåg samtliga tre trappor med räcken utav tjärbränt smide och västentrén försågs med nya kopparklädda portar.

1998 skedde den senaste mer omfattande exteriöra renoveringen utifrån ett förslag framtaget av Nelson Arkitektkontor AB. Den fasadrenovering som då utfördes av ECS Teknik AB där väggarna putsades om och avfärgades med kalklimfärg fick år 2004 göras om av Bröderna Bergströms Byggnads AB då det visat sig att kalklimfärgen inte fick fäste på den hårda putsen. Fasaderna avfärgades istället med en kalklimfärg vilken förstärkts med vitcement. År1998 renoverades även den nedre delen av torntaket där underlagsbräderna byttes ut och försågs med ny koppartäckning. De fyra mindre kloten på torntakets gavelrösten samt det större klot vilket bär upp tornkorset rengjordes och förgylldes.