Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster UMEÅ HOLMÖGADD 1:1 - husnr 9001, HOLMÖGADDS FYR

 Byggnad - Beskrivning

HOLMÖGADDS FYR (akt.)
2000-01
Historik
Behovet av en fyr på Holmögadd framfördes flera gånger under 1700-talets första hälft. Utmed denna långa farled nyttjades sedan 1680-talet endat fren på Örskär. Under 1750-talet kom planerna igång på allvar och flera ritningsförslag presenterades. 1759 markerades fyrplatsen ut och året därpå uppfördes en vippfyr, ett bostadshus samt en kolbod. Fyren och bostadshuset ritades av fortifikationsofficeren Johan Georige Steuer. 1779 brann fyren ned och ersattes 1782 av en annan typ av fyr, bestående av en träspira placerad mellan två stenfundament med en järarm som vid behov kunde höjas och sänkas. Vid hårt väder placerades en stenkolsgryta på armen och vid lugnt väder en ljuslykta. Denna mycket ovanliga fyr ritades av överintendenten vid Överintendentämbetet, Carl Fredrik Adelcrantz. Fyren fungerade dock dåligt och byggdes om redan 1785. Istället byggde man ett massivt stenfundament med en stenkolsgryta på toppen. Fyren förstördes under vinterkriget mot Ryssland 1808-1809, men restaurerades under 1810.

I början av 1830-talet beordrade Kungl. Maj:t Förvaltningen av sjöärenden att inkomma med förslag till förbättring av fyrar och sjömärken i riket. I dessa planer ingick bland annat en ny fyr på Holmögadd då den gamla ansågs otillräcklig. Den nya fyren stod klar 1838 men visade sig snabbt ha stora brister och redan 1853-54 revs tronet och ersattes av det nuvarande av granit efter ritningar av Carl Sandell. Det nya fyrtornet var likt det föregående cylindirskt och försågs med en spegelapparat bestående av elva försilvrade mässingsspeglar.

Under framför allt 1900-talet moderniserades fyren, bl.a. utbyttes fotogenbelysningen mot luxbelysning 1925 och fyren elektrifierades 1939. Sedan 1970 är fyren delautomatiserad.