Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE GEFION 2 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2007-04-02
Historik
Byggnadsår 1871-72, arkitekt byggmästare Wallenius, byggherre Sköfde stads- och landsförsamling. I slutet av 1860-talet aktualiserades frågan om
anläggande av en stadspark öster om kyrkan. Det dåvarande kyrkoherdebostället med huvudbyggnad och uthus upptog då en stor del av detta område. Man beslutade därför år 1869 att flytta prästgården och samtidigt uppföra ett nytt boställshus av sten på den nuvarande tomten. Beslutet om anläggande av en stadspark togs då den nya prästgården stod färdig år 1872. Händelsen är utmärkande för de ambitioner för utbyggnad och förskönande av staden som tog fart på 1860-talet, efter järnvägens tillkomst. Den nya prästgården och anläggandet av stadsparken är två viktiga förelöpare till de omfattande arbeten med plan- och byggnadsbestämmelser i Skövde, vilka resulterade i både en ny stadsplan och en ny byggnadsordning år 1875. Prästgården är ett av stadens äldsta kvarstående bostadshus av sten, och äger stor betydelse för såväl den välbevarade 1800-talsbebyggelsen vid Kungsgatan, som den stadsbild som omger Kyrkparken. År 1896 inreddes två rum på vinden, och en frontespis
upptogs mot söder. År 1926 byggdes en frontespis mot norr, identisk med den äldre. Den slätputsade byggnaden är annars välbevarad såväl interiört som exteriört. Karakteristiska detaljer är de små kvadratiska vindsfönstren under taklisten och de för 1800-talets senare decennier typiska halvfranska
entrédörrarna med dekorativa gjutjärnsgaller. Till prästgården har alltsedan 1870-talet hört en stor trädgård. - 2004 . Prästgården från 1872 har förlorat
något av sin ursprunglighet och därmed sitt kulturhistoriska värde genom en stor tillbyggnad, vid den västra gaveln men har fortfarande ett stort kultur-
historiskt värde.2005:Inga synliga förändringar exteriört.Klassindelning saknas.