Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE JUPITER 1 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2007-05-02
Historik
Kungsgatan 5 Byggnadsår 1879, arkitekt okänd, byggherre byggmästare PJ Pettersson. Tomtens första hus innehöll fyra bostäder om 2 rum och kök. Det branta taket mot gatan hade redan från början fem kupor, då skiffertäckta. En gårdsflygel tillbyggdes vid östra tomtgränsen år 1884, denna revs dock 1989 och ersattes året därpå av en till det yttre snarlik, samtidigt som gathuset påbyggdes med en ning mot gårdssidan. Gatufasaden är i allt väsentligt oförändrad sedan byggnadstiden, med rusticerad bottenvåning, profilerade listverk och fönsteröverstycken. - 2007 hade byggnaden vid Kungsgatan 5 inte genomgått några exteriöra förändringar som förminskade huset kulturhistoriska värde.Klass 1. Huset vid Kungsgatan 5 har ett mycket stort kulturhistoriskt värde på grund av sin ålder och sin, för tiden karaktäristiska och väl bevarade putsarkitektur. Prinsgatan 1 .Byggnadsår 1899-1900, arkitekt Frans Adolf Wahlström, byggherre byggmästare PJ Pettersson. Bakom byggherren stod troligen Post- och Telegrafverket som den verklige beställaren. Huset inreddes med postkontor och postsparbank i en stor lokal med järnpelare i nedre, och telegrafstation i den snarlika andra våningen. Överst fanns en större bostad. I samband med att Post & Telegraf flyttade till kv. Gefion 1931, byggdes detta hus om till ordenslokaler mm för Odd Fellowlogen. I en del av huset inreddes samtidigt Hotell Vestergyllen. Efter ytterligare en större ombyggnad 1989-90 nyttjas nu huset för kontorsändamål. Fasadernas putsarkitektur bevarar förvånansvärt mycket av sin detaljrikedom, trots de var för sig omfattande inre förändringarna. Huset med adress Prinsgatan 1 har ett mycket stort kulturhistoriskt värde. Husets ursprungliga funktion som Post & Telegrafstation ger det en viktig plats i stadens historia och exteriören är, med undantag för den igensatta hörnentrén, väl bevarad.-2007:Inga synliga förändringar exteriört. Klass 1.