Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MALMÖ INNERSTADEN 31:10 - husnr 8003, CENTRALSTATIONEN

 Byggnad - Beskrivning

Historik
År 1856 invigdes första delen av södra stambana mellan Malmö och Lund. Stationsbyggnaderna längs järnvägslinjen färdigställdes dock först ett par år efter att sträckan öppnats. Malmös Centralstation i klassicistisk stil, invigdes år 1858, strax därefter, år 1866, brann denna byggnad ner. En ny stationsbyggnad uppfördes efter ritningar av A W Edelsvärd. Ett hörntorn som undgått branden bildade utgångspunkt för det nya stationshuset som invigdes år 1872. Mellan år 1889 och 1891 byggdes en, av Edelsvärd ritad, kompletterande stationsbyggnad avsedd för ankommande persontrafik. Byggnaden förlades vinkelrätt mot spåren, en karaktäristisk placering vid ändstationer, sk säck- eller terminusstationer.

Tornet och de västra murarna i bottenvåningen utgör rester av den äldsta stationsbyggnaden, som brandhärjades 1866. Delarna ingår i den stationsbyggnad med väntsalar och kontor som invigdes år 1872. Byggnaden är i två våningar. Exteriören är välbevarad med undantag för fönster och dörrar som till viss del bytts ut samt i något fall även satts igen. Fasaden har rusticerad slätputs, avfärgad i ljus rosa-gul kulör med gråmålad sockel. De flacka taken är delvis valmade och sidolängorna tak belagd med svart papp. I bottenvåningens västra del inrymdes år 1896 de kungliga väntsalarna, en för kungen och en för drottningen, samt en entréhall som förbindelselänk. De kungliga väntsalarna ligger i den del av byggnaden som återstod efter branden år 1866. Kungens vänthall i renässansstil tillkom på 1890-talet och har på 1920-talet kompletterats av Folke Zettervall med en målad intarsiadekor på väggpanelen.

KÄLLA: Förklaring om övergång till enskilt byggnadsminne, Länsstyrelsen i Skåne län, 2003-11-18, Dnr 432-28721-03