Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HUDIKSVALL PRÄSTBORDET 1:1 - husnr 1, IDENORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4011-8.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
IDENORS KYRKA (akt.), IDENORS KYRKA (akt.)

1100 - 1300

1280 - 1319

1400 - 1599

Gävleborg
Hudiksvall
Hälsingland
Idenor
Hudiksvallsbygdens församling
Uppsala stift
Saltviksvägen 24

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2005

När den första stenkyrkan i Idenor uppfördes är inte känt, men den nuvarande kyrkobyggnadens äldsta delar kan ha tillkommit under 1100- eller 1200-talet. Uppgifter finns dock om att kyrkan invigts 1306 till S:t Marias ära, men detta årtal skulle möjligen kunna datera en återinvigning.

År 1100 - 1300 Nybyggnad
En stenkyrka uppförs i form av ett närmast kvadratiskt långhus med ett smalare rakslutet kor i öster. Byggnaden har ingång genom en port i den västra delen av långhusets södra vägg. Kyrkobyggnaden får således samma utformning som många andra kyrkor i denna del av Norrland.
År 1280 - 1319 Nybyggnad
Långhus
År 1300 - 1499 Ändring - ombyggnad
Koret byggs ut och får samma höjd och bredd som långhuset och kyrkan blir därigenom en salskyrka (med nuvarande mått). Kyrkan förses med tegelvalv i form av stjärnvalv i koret dock med ett mer avancerat stjärnmönster. Det är dock oklart om breddning och valvslagning sker vid samma ombyggnad.
År 1306 - 1306 Invigning
Kyrkobyggnaden invigs enligt en inskrift på en altarsten i kyrkan detta år till St Marias kyrka.
År 1400 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Korparti
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkans innerväggar och tak förses med målningar.
År 1400 - 1599 Nybyggnad
Ett vapenhus byggs framför ingången på sydväggens västra del. En sakristia av sten byggs på nordväggens östra del.
År 1581 - 1581 Brand
En del av kyrkan förstörs av brand.
År 1585 - 1585 Specifika inventarier - kyrkklocka
Gjutning av kyrkklocka.
År 1588 - 1588 Specifika inventarier - altartavla
Kyrkan får en altartavla i gåva av Erik Månsson och Kerstin Sverkelsdotter, vilken består av små träbeläten, som föreställer den fyra apostlarna.
År 1652 - 1652 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett nytt fönster på östväggen tas upp i stenmuren.
År 1655 - 1655 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjuts i Stockholm.
År 1657 - 1657 Fast inredning - predikstol
Kyrkans första predikstol tillverkas på beställning av pastor Thomas Veslenius. Predikstolen är liten och saknar överstycke.
År 1673 - 1673 Specifika inventarier - altartavla
Kyrkan förses med en ny altartavla tillverkad av en snickare samt målad av en målare, båda från trakten.
År 1691 - 1691 Specifika inventarier - kyrkklocka
Den stora kyrkklockan gjuts om av Michael Bader, Stockholm.

Michael Bader (Klockgjutare)

År 1700 - 1799 Ändring - ombyggnad, exteriör
1700-talets första hälft, kyrkan förändras under ledning av prosten Broman från Hudiksvall. Exteriören putsats vit, vilket är första gången på nordsidan. Ett fönster på västväggen förstoras.
År 1712 - 1712 Ändring - ombyggnad, interiör
Den gamla predikstolen flyttas från södra väggen till den norra. En liten läktare över sakristians dörr tas bort och delarna används till att förstora västläktaren.
År 1729 - 1729 Ändring - ombyggnad
Kyrkobyggnadens två fönster mot söder vidgas och nytt golv inläggs i kyrkorummet.
År 1732 - 1732 Fast inredning - predikstol
En ny predikstol tillverkas på Bromans bekostnad, delvis av återanvända delar från altartavlan från år 1673.
År 1740 - 1740 Ändring - ombyggnad, interiör
Broman låter köpa in Forsa kyrkas bänkdörrar från år 1662 samt förse de främsta bänkarna med krön av akantusrankverk samt pyramider.
År 1745 - 1745 Fast inredning - läktare
Den tidigare västläktaren ersätts med en större läktare tvärs över kyrkans västra del.
År 1755 - 1755 Fast inredning - predikstol
Predikstolen säljs till Kråkö kapell. En annan predikstol köps istället från Hudiksvalls stadskyrka. (År 1756 enl. Aronsson, Y, 1992 samt ATA).
År 1764 - 1764 Nybyggnad - Sakristia
År 1764 - 1764 Nybyggnad - Sakristia
Den lilla sakristian av sten ersätts med den nuvarande av trä på samma plats.
År 1766 - 1766 Ändring
En spis muras i sakristian. Den gamla sakristian saknade spis.
År 1770 - 1799 Underhåll
1700-talets sista årtionden Kyrkans exteriör vitrappas, spåntaket lagas och kyrkbänkarna repareras och målas om.
År 1772 - 1772 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målarmästaren Paul Hallberg utför vägg- och takmåleri i kyrkans sakristia.

Paul Hallberg (Hantverkare - Målare)

År 1778 - 1778 Fast inredning - läktare
Läktaren målas.
År 1790 - 1790 Ändring - ombyggnad, fönster
Det östra fönstret på norra väggen tas upp.
År 1827 - 1827 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjuts om i Hudiksvall av J. H. Öberg.

J H Öberg (Klockgjutare)

År 1828 - 1828 Äldre kulturhistorisk inventering
Kyrkobyggnaden uppges i ett inventarium vara byggd av gråsten med valv av tegel samt täckt med spåntak. I kyrkorummet finns fem fönster. Sakristian är av trä med spåntak. Sakristian är försedd med två fönster med luckor, skruvar och järngaller samt en dörr med tre lås. Vapenhuset av gråsten med valv av tegel. I kyrkan finns 13 ”bänkerum” på manssidan och 17 bänkerum på ”qvinns sidan”. På läktaren finns 13 ”bänkerum”.
År 1830 - 1830 Fast inredning - orgel
Ett orgelpositiv placeras på västläktaren.
År 1846 - 1846 Fast inredning - läktare
Ny läktare framme i koret. Orgelpositivet byggs till och flyttas till den nya läktaren i koret.
År 1884 - 1884 Nybyggnad - Vapenhus
År 1884 - 1884 Ändring - ombyggnad
Genomgripande renovering. Två nya fönster tas upp – ett på norra och ett på södra väggen. Den ursprungliga ingången muras igen och det lilla vapenhuset rivs. En ny ingång tas upp genom västväggen och framför denna byggs det nuvarande vapenhuset. Västläktaren byggs om så att den skjuter fram över drygt halva kyrkan. Nytt golv och nya bänkar, både i kyrkorummet och på läktaren. Ny altaranordning med altare av trä som sitter fast i östväggen och med en altaromfattning i samma material. Ny predikstol som ansluts till fönsteromfattningen. Orgeln förses med en ny stämma och flyttas tillbaka till västläktaren.
År 1911 - 1911 Ändring - ombyggnad
Kyrkans restaureras efter ett förslag av Gävles stadsarkitekt E. A. Hedin. Vapenhusets takfall ändras ”i bättre överensstämmelse med kyrkans yttre”. Ett nytt rundfönster tas upp över ingången. Både exteriör och interiör vitputsas. Kyrkorummet förses med innerbågar lika de yttre. Västläktaren byggs åter om, men minskas nu ned och förses med nya pelare och ny barriär. Läktartrappan flyttas till norra sidan. Ombyggnad av altarring och predikstolstrappa. Nya bänkar efter ritning av arkitekt Falkenberg, Överintendentämbetet. Bänkarna målas i en blå ton medan altare och predikstol får en dämpad grön kulör. Kyrkorummet förses med en ny värmeugn, en s.k. Vikingskamin. Koret beläggs med s.k. brüsselmattor. Golvet i sakristian beläggs med korkmatta.

Erik Alfred Hedin (Arkitekt)

År 1912 - 1912 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ett nytt orgelverk sätts in på läktaren.
År 1932 - 1932 Ändring - ombyggnad
Exteriören omkalkas. Kyrkan förses med permanent elektriskt ljus samt värmeledning efter förslag av arkitekt Frey Berglund, Sundsvall. Ett pannrum byggs (genom sprängning) i en ny källarvåning under vapenhuset. Östfönstret förses med en stor glasmålning från Neuman & Vogel, Stockholm, vilket skänks till kyrkan av familjen Bretz. Svanberg, J. 1975/ ATA

Frey Berglund (Arkitekt)

Neuman & Vogel, Stockholm (Firma)

År 1937 - 1937 Underhåll - exteriör
Yttre renovering av kyrkan. Kyrkobyggnadens, vapenhusets och sakristians sockel ”omgjutes och dess väggar lagas, vattrivas och kalkfärgas”.
År 1949 - 1949 Konservatorsarbeten
Vägg- och takmålningarna i kyrkans sakristia konserveras av konservator S. Dalén.
År 1950 - 1950 Specifika inventarier - altartavla
Gravkapellets altartavla ”Livets morgon och livets skymning” skänks av dess upphovsman Hudiksvallskonstnären Gösta Bohm.

Gösta Bohm (Konstnär)

År 1951 - 1951 Invigning
Trägolvet slipas och fernissas. Nytt textilskåp placeras i rummet utanför orgelläktaren. Kyrkan invigs efter en fullständig ommålning av interiören.
År 1952 - 1952 Ändring - ombyggnad, fönster
S.k. antikglas sätts in i fönstren i Idenors kyrka för att ”mildra ljuset i kyrkan”.
År 1968 - 1968 Ändring
Kyrkorummet kalkas om. Ett nytt värmesystem installeras.
År 1971 - 1971 Ändring
Golvet i sakristian läggs om under ledning av ingenjör Carl-Axel Roos, Hudiksvall. En kallmurad grund påträffas under golvet samt en stor försänkning av golvet med tegelkant i två skift.

Carl-Axel Roos (Konstruktör)

År 1979 - 1979 Underhåll - exteriör
Kyrkan genomgår en utvändig reparation under ledning av Bernhard Herén, ”Kyrktuppen”, Trångsund. Taket och väggarna målas och förgyllningen ses över.
År 1993 - 1993 Ändring
Kyrkans plåttak från 1884 ersätts med ett nytt enkelfalsat plåttak. Fasadens sockel målas grå. En ny handikappramp byggs vid kyrkobyggnadens huvudentré. Den tidigare raka rampen av sträckmetall samt en trappa från 1970-talet i grusbetong ersätts därigenom med en ny trappa samt en vinklad ramp av betong men med yta av granit och smide i svart kulör.
År 2000 - 2000 Underhåll - interiör
Omfattande interiör renovering efter åtgärdsförslag upprättat av byggkonsult Lennart Berggren, Ilsbo. Rengöring/ommålning av väggar, valv, tak fönster- och dörrsmygar. Invändig ommålning av fönster. Lagning/målningsbättring på bänkinredning och altarring. Konservatorsåtgärder på predikstol, altaranordning, altarring, läktarbarriär, orgelfasad mm. Komplettering av bjälklag. Omläggning av golv/slipning. Elsanering samt installation av bänkvärme samt manöverenhet för ljudanläggning.
År 2002 - 2002 Underhåll - exteriör
Exteriör renovering efter ett förslag av byggkonsult Lennart Berggren, Ilsbo. Renoveringen omfattar putslagning med kalkbruk Optiroc Serpo 148 samt ytputs Optiroc Serpo 148. Avfärgning utförs med Optiroc våtsläckt Gotlandskalk Serpo 248 i s.k. ”Stockholmsvit” kulör. I renoveringen ingår även målning av fönster, tak och smidesdetaljer på kyrkan. Även gravkapellet och kyrkogårdens grindstolpar renoveras med samma material som kyrkobyggnaden.