Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HUDIKSVALL DELSBO KYRKA 1:1 - husnr 1, DELSBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4041-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DELSBO KYRKA (akt.), DELSBO KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1200 - 1299

1740 - 1741

Gävleborg
Hudiksvall
Hälsingland
Delsbo
Delsbo församling
Uppsala stift
Kyrkgränd 33

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Historik

Inventeringsår 2004

Under tidig medeltid uppfördes den första stenkyrkan i Delsbo, vilken var en liten rektangulär salskyrka med rakslutet kor, av den typ som var vanlig i hela Norrland vid denna tid. Kyrkan förlängdes sedan mot väster två gånger och fick därigenom en mycket långsträckt och smal form, cirka 40*8,5 meter. Kyrkobyggnaden försågs sedermera med en sakristia mot norr samt två tillbyggnader mot söder; ett vapenhus och den s.k. lillkyrkan. Under senmedeltiden försågs kyrkan troligen med tegelvalv som tillsammans med väggarna målades 1520 av kyrkomålaren Måns Gadh. Kyrkan blev med tiden allt trängre för den växande sockenbefolkningen och flera...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Långhus
År 1200 - 1299 Nybyggnad
En gråstenskyrka uppförs. Rektangelformad plan med rakslutet kor i öster av den modell som var vanlig i hela Norrland under tidig medeltid.
År 1300 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1300 - 1499 Nybyggnad - Korparti
År 1300 - 1599 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan utvidgas i två etapper mot väster, men årtal för ombyggnaderna är okänt. Den senare utbyggnaden innebär att kyrkan får en säregen - form ca 40 gånger 8,5 meter. På norra sidan fanns en sakristia och på södra sidan två tillbyggnader, ett vapenhus och en ”lill-kyrka”.
År 1520 - 1520 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkan förses med målningar av Måns Gadh.

Måns Gadh (Konstnär)

År 1649 - 1650 Fast inredning - predikstol
En predikstol till kyrkan tillverkas av snickaren Peder Olofsson från Kämsta i Ljusdal och sätts upp mellan fönstren på södra väggen.

Olofsson Peder (Hantverkare - Snickare)

År 1653 - 1653 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktare och bänkar byggs. Kyrkgolvet upphöjs.
År 1655 - 1655 Fast inredning - läktare
Läktarbarriärerna målas med bibliska porträtt.
År 1660 - 1660 Fast inredning - orgel
En orgel som placeras i koret byggs av orgelbyggaren Petter Hansson Theel från Bollnäs.

Petter Hansson Theel (Orgelbyggare)

År 1666 - 1666 Fast inredning - läktare
En läktare för ”quinfolken” byggs på södra sidan av kyrkorummet.
År 1690 - 1690 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett fönster på västra gaveln utvidgas och ”förbättras”.
År 1708 - 1708 Fast inredning - läktare
Södra läktaren utökas och fönstret vid predikstolen förstoras. Väggarnas målningar överkalkas, men valven lämnas orörda.
År 1724 - 1724 Fast inredning - orgel
Orgeln flyttas från koret och placeras på en nybyggd läktare längst bak i kyrkan. Samtidigt repareras och tillökas orgeln av Johan Beyer från Härnösand.

Johan Beyer (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1727 - 1727 Ändring
Interiöra förändringar. Det medeltida altarskåpet flyttas till sakristian och övriga medeltida skulpturer placerades i klockstapeln. Korskranket byts mot två pyramider och en genombruten bänkskärm. Orgeln, som tidigare varit omålad, målas. Predikstolen får en egen uppgång, mm.
År 1728 - 1728 Ändring - ombyggnad
En port tas upp mot väster och förses med stentrappa på utsidan. En kvinnoläktare byggs i väster. Mittgången breddas och bänkinredningen byggs om.
År 1739 - 1739 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk byggs av Olof Hedlund från Stockholm och orgelläktaren byggs ut.

Olof Hedlund (Orgelbyggare)

År 1740 - 1740 Brand
År 1740 - 1741 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan återuppförd efter branden

Anders Olsson Romberg (Byggmästare)

År 1740 - 1740 Brand
Prästgården, klockstapeln och kyrkan brinner ner. Vissa inventarier kan räddas, bl a predikstolskorgen. En ny kyrka byggs samma år under ledning av byggmästaren Anders Olofsson Romberg från Leksand. Den gamla kyrkans östra, norra och västra mur får ingå som en del i den nya kyrkobyggnaden som blir dubbelt så bred som den tidigare och förses tre vida valv av den typ som är utmärkande för Rombergsläktens valvbyggande. Kyrkan byggs av gråsten och får taktäckning av spån på högresta valmade tak.

Anders Olsson Romberg (Byggmästare)

År 1742 - 1742 Specifika inventarier - kyrkklocka
Den större och den mindre klockan gjuts på ”Östra backen i Stapelskyrkan” av Erik Hillström från Gävle.

Erik Hillström (Klockgjutare)

År 1744 - 1744 Fast inredning - orgel
Ny orgel beställs av orgelbyggaren Hedlund från Stockholm. Stora delar av den äldre orgeln återanvänds dock och kombineras med ett nytt pedalverk. Inredningen är i stort sett klar i den nya kyrkan.

Olof Hedlund (Orgelbyggare)

År 1745 - 1745 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkoinredningen målas av bygdemålaren Gustaf Reuter.

Gustaf Reuter (Konstnär)

År 1746 - 1746 Specifika inventarier - altartavla
En stor altartavla på duk målas av Hudiksvallsmålaren Paul Mickelsson Hallberg. Ett förgyllt ”blomverk” som suttit vid altaret och räddats från branden sågas mitt itu och sätts på orgelns sidor för att avskärma dessa från läktaren.

Paul Mickelsson Hallberg (Konstnär)

År 1765 - 1765 Fast inredning - orgel
Orgelpiporna täcks med papp som sedan målas av Paul Hallberg.

Paul Hallberg (Hantverkare - Målare)

År 1771 - 1771 Specifika inventarier - kyrkklocka
Den mindre kyrkklockan ”bräcks” vid ringningen i samband med kungssorgen.
År 1782 - 1782 Ändring
Stor kyrkostöld i sakristian varefter sakristians ytterdörr mot norr muras igen.
År 1787 - 1787 Specifika inventarier - kyrkklocka
Klockstapelns storklocka gjuts om av gelbgjutare Lindeberg i Sundsvall.

Lindeberg (Klockgjutare)

År 1789 - 1789 Fast inredning - orgel
Orgeln renoveras och tillbyggs med tre stämmor av direktör Hammerdahl från Arbrå.

Hammerdahl (Orgelbyggare)

År 1796 - 1796 Underhåll
Kyrktaket uppges vara ”mycket bugtigt” vilket leder till att olika ombyggnadsförslag kommer att diskuteras i generationer.
År 1835 - 1835 Underhåll
Hjälpbjälkar sätts in för att stödja takkonstruktionen i kyrkan. En ny ytterdörr tas upp mot norr.
År 1836 - 1836 Underhåll - fönster
Kyrkans 11 fönsteröppningar förses med nya fönster.
År 1837 - 1837 Ändring
Kyrkans fyra ytterdörrar beslås med koppar. Orgeln renoveras av orgelbyggaren Nordström från Ovanåker.
År 1852 - 1852 Fast inredning - predikstol
Den gamla predikstolen byts ut mot en altarpredikstol med baldakin av byggmästaren Norin från Norrala och målas av artisten Blomberg.
År 1877 - 1877 Underhåll
Takstolarna förstärks med ytterligare hjälpbjälkar på arkitekt Helgo Zettervalls inrådan, efter en besiktning i kyrkan.

Helgo Zettervall (Arkitekt)

År 1892 - 1892 Ändring - tillbyggnad
Långhuset till- och ombyggt till en treskeppig basilika

Fritz Eckert (Arkitekt)

År 1892 - 1892 Ändring - ombyggnad
Kyrkan byggs om efter ritningar av arkitekt Ekholm i Uppsala samt i vissa delar omarbetade av arkitekt Fritz Eckert, överintendentämbetet. De äldre murarna rivs ned till fönsterbröstningshöjd. Kyrkan uppförs som en treskeppig basilika i romansk stil. Byggnadsarbetet leds av byggmästare A. P. Andersson från Gefle. Även interiören gjordes om. Eckert upprättar ritningar till bänkar, predikstol, altare och läktarbarriär

A P Andersson (Byggmästare)

Carl Axel Ekholm (Arkitekt)

Fritz Eckert (Arkitekt)

År 1914 - 1914 Fast inredning - orgel
Nytt orgelverk av Erikssons Orgelbyggeri, Gävle.
År 1938 - 1938 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering efter förslag av arkitekt Einar Lundberg. Den kalkfärgsmålade putsen rengörs med limpa och/eller kalkfärg. I koret insätts nya glasmålningar av Gunnar Torhamn, som även utför dekorativa målningar över dörrarna. Nytt altare utförs. Befintlig altarring förändras och görs öppningsbar framtill. Barriären och dörrarna klädes in med hård masonite. Även predikstolen görs om. Orgelfasadens medeltida bilder avlägsnas med nya skulpterade bilder. Äldre nummertavlor ersätts med nya. Ett vapenhus byggs under läktaren och centralvärme installeras (varmvattensystem). Elektrisk belysning och kraftanläggning installeras. Trätakets kassetter bekläs med skivor av kryssfaner samt listas. Ett pannhus uppförs söder om kyrkan, strax utanför kyrkogården.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Gunnar Torhamn (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1942 - 1942 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar direkt på putsen i koret utförs av konstnären Gunnar Torhamn. Målningarna flankerar de av samma konstnär utförda glasmålningarna över altaret. Målningarna föreställer Dopet och konfirmandernas första nattvardsgång. En byst av prosten Landgren reses intill klockstapeln.

Gunnar Torhamn (Konstnär)

År 1950 - 1950 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
En kopia av kyrkans bevarade fattiggubbe i trä tillverkas av konstnären G. Nordin och sätts upp på den ursprungliga järnskodda stocken vid kyrkogårdens västra entré.

G Nordin (Konstnär)

År 1958 - 1958 Fast inredning - orgel
Ny kyrkorgel av Grönlunds orgelbyggeri, Luleå Gammelstad. Den gamla fasaden utnyttjas dock och görs åter ljudande och får därmed ingå i den nya orgeln.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1967 - 1967 Ändring - ombyggnad, yttertak
Utvändig renovering efter program upprättat av Lannås ingenjörsbyrå, Ljusdal. Taket beläggs med kopparplåt som ersätter den äldre svartplåten, upprättar program.

Lannås ingenjörsbyrå, Ljusdal (Firma)

År 1969 - 1970 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnads- och reparationsarbeten i kyrkans sakristia, efter handlingar upprättade av Lannås ingenjörsbyrå. Skrudskåp och vitrinskåp i sakristian. Ombyggnadsarbeten under läktaren genom att befintligt vapenhus ökas med ca 1,5 meter åt norr och söder för att ge plats åt toaletter och förvaringsutrymmen. Två korta bänkar på vardera sidan tas bort.

Lannås ingenjörsbyrå, Ljusdal (Firma)

År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig renovering. Upprustningen följer ett åtgärdsförslag av professor Sven Ivar Lind. I viss mån återgår man till 1893 års interiör. Även kulört är 1893 års kyrkorum vägledande. Kyrkan får ett nytt enkelt altare av trä. Ombyggnad av korgolvet. I sakristian inreds skåp och en ny entré upptas. De under 1938 års renovering uppsatta skivorna av kryssfaner avlägsnas från taket. De ursprungliga bänkarna byggs om med ändring av svankstödet. Nytt vapenhus och nya toaletter inreds under läktaren. Konservatorsarbeten genomförs. Elinstallationer förbättras delvis.

Sven Ivar Lind (Arkitekt)

År 1981 - 1981 Fast inredning - orgel
Delsbo församling köper en kororgel byggd av Grönlunds orgelbyggeri, Gammelstad av Umeå missionsförsamling.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1997 - 1997 Ändring
Ett bordsaltare placeras längst fram i södra sidoskeppet. Anläggande av mixerbord med sittplats i södra bänkkvarteret. Byte och komplettering av tekniska installationer samt installation av brandlarm. Ommålning av bröstpaneler med linoljefärg. Länsmuseet Gävle-borg, ärendearkiv
År 2003 - 2004 Ändring
Sanering av äkta hussvamp under golvet i kyrkorummet.