Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MOTALA BRUNNEBY 3:1 - husnr 15, BRUNNEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

C Brunneby kyrka, n. 2007-01-18 027.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BRUNNEBY KYRKA (akt.), BRUNNEBY KYRKA (akt.)

1200 - 1294

1200 - 1294

1767 - 1768

1969 - 1971

Östergötland
Motala
Östergötland
Brunneby
Borensbergs församling
Linköpings stift
Brunneby gård 302

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den medeltida kyrkobyggnaden ligger intill Brunneby gård och omges av en park. Genom ett byte övergick godset Brunneby år 1269 såsom morgongåva till Ulvhild Magnusdotter (Folkungaättens lagmansgren). I ett tillägg till bytesbrevet framgår att hennes man Bengt Magnusson, svåger till östgötalagmannen med samma namn, testamenterade fyra mark rent silver till kyrkan – en för tiden stor summa. Även senare under medeltiden har Brunneby gård ägts av medlemmar ur högfrälset. Kyrkan förmodas ha uppförts som gårdskyrka innan den blev sockenkyrka.
På 1690-talet omtalas att en sakristia av timmer och ett vapenhus också har funnits. Då kyrkan v...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2007

Kyrkans tidiga byggnadshistoria är oklar, men en sannolik tolkning är att den uppförts som gårdskyrka av Brunneby gårds ägare lagmannen Bengt Magnusson, som avled 1294. Det tidigaste skriftliga belägget för Brunneby härrör från år 1269 då en medlem av Folkungaätten byter bort gården till sin hustru. Av brevet framgår att en kyrka redan då fanns i Brunneby. Kyrkans ursprungliga planform är osäker, men troligen hade den ett rektangulärt långhus med smalare korabsid. Kyrkans nuvarande utformning med jämnbrett rakslutet kor fick kyrkan vid en omfattande ombyggnad på 1400-talet. Kyrkan valvslogs samtidigt med tre valv och försågs med kal...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1294 Nybyggnad
Nybyggnad. Kyrka av sten, sannolikt uppförd på initiativ av lagman Bengt Magnusson på Brunnby gård. se historik
År 1200 - 1294 Nybyggnad
År 1425 - 1475 Ändring - ombyggnad
Kyrkan tillbggdes åt öster med ett rakslutet kor. se historik
År 1425 - 1475 Valvslagning
Tre valv slogs se historik
År 1425 - 1475 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar målades av kyrkoherden i Tjällmo, Anders Persson. Övermålades 1729 frilades 1974. se historik
År 1687 - 1687 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar samt två "herrgårdsstolar" åt innehavarna av Kungs Norrby och Brunneby samt nytt altare tillverkades. se historik
År 1691 - 1691 Nybyggnad - Sakristia
Ny- eller ombyggnad. Sakristia av timmer ersattes av en ny 1773 se historik
År 1695 - 1695 Specifika inventarier - kyrkklocka
Klocka omgjöts av Elias Arenhardt, Jönköping. På 1830-40 talen i privat ägo. Återlämnades till kyrkan 1967. se historik
År 1714 - 1714 Underhåll
Kyrkmuren och kyrkans grundmur repararerades se historik
År 1723 - 1723 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad utfört av en "byggm. i Vadstena som byggt på Tornet", Gabriel Månsson se historik

Gabriel Månsson (Byggmästare)

År 1729 - 1729 Fast inredning - läktare
Läktare byggd av Joh. Möller se historik
År 1729 - 1729 Underhåll
Kyrkan vitmenades in- och utvändigt. se historik
År 1729 - 1729 Ändring
De medeltida kalkmålningarna övermålades. De togs delvis fram 1974. se historik
År 1733 - 1733 Underhåll - exteriör
Sakristian och vapenhustaket spånades, torn och tak tjärades, byggmästare Gabriel Månsson, Vadstena se historik

Gabriel Månsson (Byggmästare)

År 1740 - 1740 Ändring - ombyggnad
Tre fönster förstorades, "dörrglugg" i koret och ett medeltida fönster sattes igen. se historik
År 1740 - 1740 Fast inredning - altaruppsats
Ny predikstol och altaruppsats tillverkad av skulptören Olof Bruse, Hjo. Fem stolar målades av Bruse. Predikstolen skänktes av jungfru Catharina Laurin. Flyttades till Klockrike kyrka 1828. se historik

Olof Bruse (Konstnär - Bildhuggare)

År 1740 - 1740 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, exteriör
En blå "gardin" målades kring predikstolen. Koret vitmenades. se historik
År 1745 - 1746 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt golv av kalksten, stenhuggare Henrik Ljunggren och stenhuggare Johan Jägenberg se historik
År 1747 - 1747 Ändring - ombyggnad, exteriör
Den äldre spiran ersattes av en ny reslig spira, byggmästare Gabriel Bragner, Linköping se historik

Gabriel Bragner (Byggmästare)

År 1747 - 1747 Fast inredning - bänkinredning
Herrskapsbänk för ryttmästare Georg Jacob Franc, Brunneby se historik
År 1749 - 1749 Underhåll - exteriör
Tornspiran målades i överensstämmelse med tornet på Sankt Lars kyrka, Linköping. Tornbyggmästare Lars Röderstedt se historik
År 1749 - 1749 Underhåll - exteriör
Kyrkfoten stensattes, vapenhuset och fönstren lagades av klockaren Lars Andersson se historik
År 1764 - 1764 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan vitmenades av Anders Hansson, Kärna se historik
År 1767 - 1767 Ändring - ombyggnad, port
Ny kyrkport av tegel åt norr. se historik
År 1767 - 1767 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristian ombyggdes, en ny läktare uppsattes över sakristiedörren för kammarherre Gabriel Bergenstråle, Ruda se historik
År 1767 - 1768 Nybyggnad
En kyrkmur uppfördes av dalkarlar. Överste Macklier ville uppsätta en kyrkport "välvd av tegel på sid. som ligger mot Brunneby herrgård."
År 1773 - 1773 Nybyggnad - Sakristia
Nybyggnad av sakristia, "beslöt att en ny sakristia skulle byggas av sten i stället för den nu gamla och odugliga". se historik
År 1783 - 1783 Ändring - ombyggnad
Valvfönster förstorades, kyrktornet målades av målare Rosengren. se historik
År 1828 - 1828 Ändring - ombyggnad
Brunnebys kyrka med en del inventarier såldes 1828 till kapten J A Tigerclou på Brunneby gård och blev gårdsmagasin. Predikstol och altaruppsats överflyttade till Klockrike kyrka. Brunneby kyrka togs åter i bruk på 1970-talet. se historik
År 1828 - 1828 Ändring - ombyggnad, exteriör
Sakristian och vapenhuset revs. En ny dörröppning upptogs på kyrkans norra långsida och övriga dörröppningar igensattes. Fasaderna spritputsades, ny utvändig sockel av kalksten, fönsteröppningar förändrades. se historik
År 1828 - 1828 Ändring - ombyggnad, interiör
Valven revs och kyrkorummet ombyggdes med nytt trägolv, nytt bjälklag och en trappa till ett övre magasin. se historik
År 1830 - 1849 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan från 1695 kom i AB Motala Verkstads ägo, skänktes tillbaka till kyrkan 1967. se historik
År 1930 - 1939 Underhåll - exteriör
Nytt spån på tornet samt förgyllning av tornspiran och de tio småspirorna. se historik
År 1954 - 1954 Underhåll - exteriör
Omläggning av spåntaket. se historik
År 1965 - 1965 Underhåll - exteriör
Renovering av exteriören. se historik
År 1966 - 1967 Ändring - ombyggnad, exteriör
Taket och tornspiran renoverades med bl a nya spån. se historik
År 1966 - 1967 Teknisk installation - brandskydd
Åskledare installerades. se historik
År 1967 - 1967 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan från 1695 skänktes åter till kyrkan av AB Motala Verkstad. se historik
År 1968 - 1968 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan överlämnades till kyrkan av godsägare Åke Lindén, Örbäck. se historik
År 1969 - 1971 Nybyggnad
Klockstapel av ek, ingenjör Ture Jangvik, Linköping se historik
År 1971 - 1971 Byggnadsarkeologisk undersökning
Byggnadshistoriksa undersökningar av kyrkan utfördes av Östergötlands länsmuseum genom fil kand Bo Kindvall. se historik
År 1971 - 1971 Specifika inventarier - kyrkklocka
Klocka gjöts som kopia av en äldre klocka från 1695 och hängdes i stapeln, Ohlssons klockgjuteri, Ystad, bekostades av Lions club, Borensberg. se historik
År 1974 - 1974 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
De medeltida kalkmålningarna framtogs av konservator Bertil Bengtsson, Linköping se historik
År 1974 - 1975 Ändring - ombyggnad, interiör
Murarna frilades och omputsades därefter med kalkbruk, takstolarna rensades och rengjordes, ommålning, nytt altare och nya knäfallsstolar. Nya portar i norr med användning av de gamla beslagen. trappan upptill loftet borttogs. Ingenjör Ture Jangvik, Linköping se historik
År 1975 - 1975 Teknisk installation - el
Oklart om el drogs in. se historik
År 1976 - 1976 Underhåll - exteriör
Takets och takryttarens spånbeläggning tjärades. se historik
År 1976 - 1976 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv lades in, eventuellt ovanpå det äldre trägolvet. Ingenjör Ture Jangvik. se historik
År 1977 - 1977 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar överlämnades från Stiftelsen Tjällmo församlingshem, tillverkade av tröskverksbyggare Andersson i Tjällmo. se historik
År 1979 - 1979 Underhåll - exteriör
Lagning av putsskador med rent kalkbruk, förankring av takbjälkar, dränering runt kyrkan, Peter Fribergs husprojektering, Byggnads AB, Larledal och Svensson, Kisa. se historik
År 1979 - 1979 Ändring
Två gravhällar som låg väster om kyrkan placerades i kyrkorummet mot västra väggen, Nelsons Sten AB, Linköping. se historik
År 1981 - 1981 Underhåll - exteriör
Taket repararerades, en tjärstrykning med Dala Stubbtjära av norra takfallet och två av södra takfallet och takryttaren, Höjd-Montage, Norrköping. se historik
År 2006 - 2006 Underhåll
Taket tjärades. se historik