Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA TENSTA 2:1 - husnr 1, TENSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd869601

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TENSTA KYRKA (akt.), TENSTA KYRKA (akt.)

1250 - 1349

1250 - 1300

1340 - 1340

Uppsala
Uppsala
Uppland
Tensta
Tensta församling
Uppsala stift
Tensta 21

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Tensta kyrka har omtalats som en av de märkligaste medeltidskyrkorna i Sverige, både vad arkitektur och målningar beträffar. Det har antagits att den ovanligt stora och påkostade kyrkan har bekostats av en person ur högfrälset, troligtvis av ägaren till det närliggande Salsta. Kyrkan är i stort sett oförändrad sedan senmedeltiden. Enligt Ann Catherine Bonnier är långhus, kor och sakristia uppförda samtidigt någon gång under slutet av 1200-talet. Vapenhuset har byggts till på 1300-talet. Gunnar Redelius har framfört att kyrkan byggts först omkring 1340 och att sakristian är byggd på 1430-talet samtidigt som kyrkvalven slogs. Han mena...

Läs mer i eget fönster

År 1250 - 1349 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, vapenhus
År 1250 - 1349 Nybyggnad - Korparti
År 1250 - 1349 Nybyggnad - Sakristia
År 1250 - 1349 Nybyggnad - Vapenhus
År 1250 - 1300 Nybyggnad
Tensta kyrka uppförs.
År 1340 - 1340 Nybyggnad
Tensta kyrka uppförs omkring 1340 enligt Gunnar Redelius
År 1430 - 1439 Ändring - ombyggnad
Tensta kyrka förses med tegelvalv och kalkmålningar. Ny sakristia och nytt vapenhus byggs samtidigt.
År 1500 - 1529 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
tidigt 1500-tal,Målningarna i vapenhuset tillkommer.
År 1726 - 1726 Fast inredning - orgel
En orgel skänktes till kyrkan av grevinnan Eva Horn.
År 1749 - 1749 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol skänks till kyrkan.
År 1768 - 1768 Ändring - ombyggnad
Invändig renovering. Långhuset vitkalkas. Nya, stora fönster togs upp. Predikstolen får sin nuvarande placering
År 1772 - 1772 Fast inredning - altaruppsats
Korets målningar vitkalkas. Korfönstren förstoras. Altarskåpet i koret avlägsnades och ersattes av en ny altaruppsats.
År 1776 - 1776 Ändring - ombyggnad
Mittgången i långhuset belades med huggen sten och i bänkkvarteren täcktes golvet med tegel. Samma år upptogs ett större fönster i långhusets sydmur väster om vapenhuset. Portalen i väster murades igen. Vapenhusets gavel putsades och försågs med omfattningen av sandsten. Fönstret i vapenhusgaveln tillkom.
År 1781 - 1781 Fast inredning - orgel
En ny och större orgel införskaffades. Samtidigt byggdes en ny läktarbröstning.
År 1888 - 1888 Ändring - ombyggnad, yttertak
Takspånet byttes mot ny taktäckning av sinuskorrugerad plåt.
År 1894 - 1894 Arkitekturbunden utsmyckning
Korets medeltidsmålningar togs fram och försågs med imålningar och kompletteringar.
År 1919 - 1920 Ändring - restaurering, interiör
En större restaurering genomförs efter program av arkitekt Erik Fant. konservator var C Wilh Pettersson. Samtliga kalkmålningar togs fram och i koret avlägsnades påmålningarna från 1894. Orgelläktaren flyttades fram så att den framtagna Birgittasviten skulle bli synlig i sin helhet. Altaruppsatsen från 1700-talet deponerades i Historiska museet och det medeltida altarskåpet placerades på altaret.

Carl Wilhelm Pettersson (Konservator)

Erik Fant (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Fast inredning - orgel
En ny orgel införskaffades men den gamla orgelfasaden från 1780 bibehölls.
År 1953 - 1953 Underhåll
Elvärme installerades. Ersatte ett äldre varmluftssystem. Altarskåpet konserverades av konservator Sven Dalén.

Sven Dalén (Konservator)

År 1954 - 1954 Ändring - ombyggnad, golv
Byggnadsstyrelsen lämnade tillstånd till ett nytt golv i sakristian som skulle motsvara det ursprungliga golvets läge. Krav på arkeologisk undersökning i samband med golvbytet ställdes.
År 1966 - 1967 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag upprättat av arkitekt Ragnar Jonsson. Plåttaket ersattes av ett spåntak. Fönstren försågs med nya bleck av koppar. Skadat fasadtegel byttes ut, fogkomplettering av sockel utfördes. Skorsten på valv revs. En gångbrygga byggdes på valven. Den igenmurade porten i västra gaveln togs upp. Vildvinet på kyrkans fasader avlägsnades. Det fanns även på förslag att rekonstruera takryttaren och hörnturellerna i väster samt att återställa sakristietakets gamla form. Invändigt målades fönster och bänkarna bättringsmålades. Kalkmålningarna rengjordes av konservator Sven Carlsson. Även vissa el-arbeten utfördes.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Sven Carlsson, Gimo (Konservator)

År 1969 - 1969 Specifika inventarier - textilskåp
Riksantikvarieämbetet lämnade tillstånd till ny inredning i sakristian med bl.a. textilskåp.
År 1972 - 1972 Underhåll
Utvändiga underhållsarbeten. Skador förekom på fasaderna i form av sprickbildning, ytvittring och lavbildning på nordsidan vilka åtgärdades. Blinderingarna kalkavfärgades, viss fogkomplettering utfördes. Skadade tegelstenar byttes ut. Förslag till lagning av invändiga putsskador i vapenhuset upprättas av Karin Nordåker, Bjerking ing.byrå AB.

Karin Nordåker (Konstruktör)

År 1979 - 1979 Fast inredning - orgel
Förslag till ny kororgel som senare kom till utförande.
År 1992 - 1993 Teknisk installation - värme
Ny elvärmeanläggning installerades i kyrkan
År 1996 - 1996 Fast inredning - orgel
Länsstyrelsen lämnar tillstånd till återuppbyggnad och restaurering av 1700-talsorgeln.
År 2001 - 2001 Specifika inventarier - altarskåp
Komplettering av den elektriska belysningen i kyrkan gjordes. Tillstånd för konservering av altarskåpet lämnades av Länsstyrelsen.
År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad
Entrén till vapenhuset byggdes om och försågs med en rullstolsramp i sten. Trappan upp till västra entrén förbättrades.