Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND ALVA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, ALVA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

449-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ALVA KYRKA (akt.), ALVA KYRKA (akt.)

1225 - 1250

1240 - 1259

Gotland
Gotland
Gotland
Alva
Alva, Hemse och Rone församling
Visby stift
Alva kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2015

Kyrkans byggnadshistoria
Kyrkans äldsta delar är koret och absiden, vilka uppfördes vid 1200-talets början. Långhuset tillkom något senare under samma århundrade. Det nuvarande tornet är nederdelen av ett planerat monumentalbygge från början av 1300-talet. Av okända orsaker blev det aldrig fullföljt. Av förändringar sedan medeltiden kan följande nämnas. En sakristia byggdes omkring 1780. I början av 1800-talet förstorades fönstren, och ungefär samtidigt byttes yttertakens brädtäckningar mot tegel.

En yttre- och inre restaurering utfördes 1953-54 efter förslag av arkitekt Gösta Wiman, varvid fasaderna och interiören putslagades o...

Läs mer i eget fönster

År 1170 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntsfot av Hegvald.
År 1200 - 1230 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Korportal
År 1200 - 1230 Nybyggnad - Korparti
Kor med absid
År 1200 - 1229 Nybyggnad - Korparti
Koret med absiden uppfördes.
År 1225 - 1250 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus
År 1240 - 1259 Nybyggnad
Långhuset byggdes. Triumfkrucifix.
År 1280 - 1320 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1300 - 1300 Nybyggnad - Torn
ca 1300 Tornet uppfördes. Väggskåp i absiden.
År 1317 - 1317 Ändring
Gravsten över Botvi.
År 1441 - 1441 Dendrokronologisk undersökning
Den yttersta årsringen bär årtalet 1441 enl. en dendrokronologisk undersökning på ett av de fasta virkena i tornet.
År 1500 - 1530 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar

Mästaren från 1520 (Konstnär - Dekormålare)

År 1520 - 1520 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
ca 1520 Muralmålningar i långhuset och tornrummet, tillskrivna den s.k. ”mästaren 1520”.
År 1600 - 1699 Ändring
Korbänk. Ev. tidpunkten för uppförandet av kyrkans första sakristia.
År 1653 - 1673 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt, troligen målad 1673
År 1653 - 1653 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt.
År 1671 - 1671 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats i sandsten

Jacob Andersson Blas (Blass) (Konstnär - Dekormålare)

År 1671 - 1671 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats av sandsten.
År 1673 - 1673 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
1673 (?) Dopfunten målades.
År 1686 - 1698 Fast inredning - bänkinredning
Bänkskärm till korbänk, målad av Rasmus Bartsch 1698

Rasmus Bartsch (Konstnär - Dekormålare)

År 1693 - 1693 Ändring - ombyggnad, exteriör
Utvändig putslagning och vitkalkning. Ett nytt(?) fönster höggs upp.
År 1698 - 1698 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Brädtaket i långhuset målades av Rasmus Bartsch. ”Hans Güding slog Brädher på Kyrckiotaket i 3 dagar á 12 öre om dagen”.

Rasmus Bartsch (Konstnär)

År 1700 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Akantusmålning i skåpsnisch i absiden.
År 1702 - 1702 Ändring - ombyggnad
Ny tornhuv.
År 1735 - 1745 Fast inredning - predikstol
Predikstol, målades 1746
År 1740 - 1740 Fast inredning - predikstol
Predikstol.
År 1752 - 1752 Åsknedslag
Åsknedslag.
År 1770 - 1790 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia. Ersatte en äldre sakristia
År 1773 - 1773 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya glas och karmar i fönstren, ev. förstorades dessa samtidigt.
År 1780 - 1780 Nybyggnad - Sakristia
ca 1780 Sakristian byggdes.
År 1800 - 1829 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren gjordes ”likartade”.
År 1830 - 1839 Ändring - ombyggnad, yttertak
1830-tal (?) Tegeltak på kor, långhus och absid.
År 1840 - 1840 Ändring
Omtalas betydande reparationer som nyligen utförts ”med större fenster, Tegeltak, hvitlimning och målning, utom sacristian, som ännu befinnes i sitt gamla cell-lika skick”.
År 1861 - 1861 Ändring - ombyggnad
Sakristians murar höjdes, fönstren förstorades. Golv och tak lades om.
År 1895 - 1895 Arkitekturbunden utsmyckning
Framtagning och överkalkning av medeltida muralmålningar (fragmentariska).
År 1896 - 1896 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av arkitekt Gustaf Petterson: Ny bänkinredning i nygotik. Nytt portblad i korportalen. Sandstensblock insatta under tornportalens baser (?). Nytt glas i V tornfönstret (flerfärgat). Kalkning på huggen sten i kyrkorummet avlägsnades. Nytt väggskåp i korets N vägg.

Gustaf Petterson (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Ändring
Ny tornhuv efter ritning av arkitekt Karl Norberg. Lades nya tegeltak på alla byggnadens delar.

Karl Norberg (Arkitekt)

År 1953 - 1954 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning
År 1953 - 1954 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av arkitekt Gösta Wiman: Fasaderna putslagades och vitkalkades. Skorstenen revs. Häng- och stup rännor på tornhuven. Nytt portblad i tornportalen. Interiören putslagades och kalkades, muralmålningarna i långhuset och tornet togs fram och konserverades. Läktaren revs, orgeln placerades på ett podium. Ny bänkinredning med slutna bänkkvarter. Nytt plant innertak av bräder i långhuset, brunbetsade. Nya golv av kalkstensplattor i hela kyrkan. Triumfkrucifixet återuppsattes på sin plats i triumfbågen på ny krucifixpiedestal. Elektrisk belysning och värmeledning installerades. Ny orgel.

Gösta Wiman (Arkitekt)

År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel
Orgel

Th. Frobenius & Sonner (Orgelbyggeri)

År 1990 - 1990 Ändring
Inre rengöring (Harald Norrby). Brädtaket i långhuset vitmålades. Krucifixpiedestal togs bort. Inbrott i kyrkan – ett värdefullt blyinfattat fönster skadades.
År 1993 - 1993 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby, entreprenör NärBygg: arbetena omfattade putslagning och kalkning av samtliga fasader. Socklar och hörnkedjor foglagades, spjälkande eller ”ruttna” delar av sandstenytorna rensades bort och kanterna jämnades till med kniv. Klockdäcket rengjordes, målades. Tornhuven tjärsmordes. Nya trappor och räcken på vindarna. Portalerna konserverades av Stenkonserveringskonsult AB. Avvattningen såg över från både tak och fönster. En trampsten byttes ut i N långhusportalen. Luckan till sakristivinden reparerades genom utbyte av rötskadade delar.

Jan Utas (Arkitekt)

År 2004 - 2005 Ändring
Textilförvaringen förbättrades genom textilkonsulterna Lotines försorg, varvid flera föremål konserverades av Libraria.
År 2006 - 2006 Ändring
Anläggning för ventilation av utrymmen under golvet i långhuset. Ventilation av golvkonstruktionen p.g.a. mögelskador i kyrkan. Bänkkvarterens golv ventileras via en fläkt på långhusvinden.