Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND ALVA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, ALVA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Alva kyrka (akt.), ALVA KYRKA (akt.)
2015-01
Exteriörbeskrivning
Kort beskrivning av kyrkobyggnaden
Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av ett kor med absid, sakristia, långhus samt ett torn.
Ytterväggar, murverk och fasader
Murarna är merendels uppmurade av sandsten, kalksten förekommer främst i portalernas omfattningar.
Putsen på torn, långhus, kor och absid är utförd med ett fett kalkbruk som mera har karaktär av brett utstrukna fogar än traditionellt putsskikt. Putsen är avfärgad med vit kalkfärg. Sakristian har ett tunt kalkputsskikt, också det avfärgat med kalkfärg. Hela kyrkan med undantag av sakristian omges av skråkantade socklar.
Tornhuv och yttertak
Tornhuven är åttasidig med en ljudglugg på var sida, den är på traditionellt vis klädd med tjärad, snedkantad panel, s.k. tornpanel. Svicklarna är klädda med kopparplåt. Ljusgluggarna täcks av fågelskyddsnät på träramar, även takfoten är klädd med nät. Höjden till flöjeln är ca 41 m. Huven är försedd med kopparplåtsfordrade trärännor och stuprör av kopparplåt.
Stommen utgörs av en modern takstolskonstruktion med kryss och ramar i panelens plan samt horisontella stödvirken på olika nivåer. De sågade virkena är av kraftig dimension, knutpunkterna är bultade.
Klockdäcket av trä är klätt med svartmålad plåt lagd i skivtäckning med ståndfalsar. Däcket är svagt lutande mot en nedsänkt ränna i mitten, utkastare i form av en järnbalk mot norr. Plåtklädd trälucka över uppgångshålet, hålet skyddas av räcken.
Yttertaken täcks av enkupigt, falsat taktegel på tät bördning av snedkantad, ospåntad panel och asfaltpapp. Gavlarna är utformade utan taksprång, s.k. gotlandsgavlar. Sakristians västra takfall har en hängränna.
Sparrtakstolar över kor och långhuset bestående av bindbjälke, stödben och två hanbjälkar, långhusets takstolar har dessutom mittstolpe mellan hanbjälkarna och bindbjälken. Virket är bilat med dymlade sammanbindningar, det senare gäller även för absidens takstolar. Sakristians konstruktion har inte besiktigats.
Fönster och andra muröppningar
Korets, långhusets och tornets fönsteröppningar är stickbågiga snickerifönster med blyinfattade glas, samt är försedda med innanfönster. Droppbleck av blyplåt under fönsterbänkarna. Absiden har tre rundbågiga, smala öppningar med enkla, blyinfattade glas insatta direkt i stenkarmarna. Droppbleck av blyplåt under fönsterbänkarna. Sakristian har två snickeribågar med blyinfattade glas samt är försedda med innanfönster.
Tornet har två enkla ljusöppningar i norra fasaden – de är båda försedda med fågelskyddsnät. I sakristians röste finns en rektangulär öppning försedd med enkel port som utvändigt är klädd med målad liggande panel.
Portaler
Kyrkans tre portaler består av sand- och kalksten. Tornportalen (kyrkans huvudentré) är en tresprångig perspektivportal av både sand- och kalksten (rödaktig och grå). Kapitälbandet täcks delvis med blyplåt, urnformade kapitäl samt sågtandslist. Tympanon med mantel har en ros huggen i hjässan.
Korportalen består av sandsten, ensprångig med ett par kolonnetter på vilka en rätvinklig arkivolt vilar. Rundbågig portal med trifolieformad öppning. Baserna med huggna figurer.
Långhusportalen (invändigt igenmurad) består av sandsten samt rödaktig kalksten. Rundbågig med ett par kolonnetter på vilka en rätvinklig arkivolt vilar. Örnkapitäl.
Samtliga portaler har dörrblad av stående bräder, tornportalen har en pardörr, medan övriga är enkla dörrar. Samtliga är utvändigt tjärade. Dörrarna på torn- och långhusportalerna har gångjärn, ringhandtag och nyckelskylt av järn.
Till tornportalen leder en trappa med fyra steg, översta steget täcks delvis av en trätrall. Handledare av järn.