Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MARIESTAD GAMLA STADEN 6:2 - husnr 1, MARIESTADS DOMKYRKA

 Byggnad - Beskrivning

MARIESTADS DOMKYRKA (akt.)
2004-03-31
Exteriörbeskrivning
MARIESTADS DOMKYRKA - Mariestads domkyrka är en korskyrka, som består av ett högt rektangulärt långhus med tresidigt avslutat kor i öster, två korsarmar med frontoner i norr respektive söder och i väster ett smalare, 80 meter högt torn med hög och smal, 42 meter hög spira. I varje hörn av tornet och vid korsarmarna är en turell/pelare med spira. Dessutom finns, i hörnet mellan tornets södra och långhusets västra fasad, en bredare turell i samma höjd som långhuset och som innehåller en torntrappa. Väster om respektive korsarm finns ett lågt trapptorn som innehåller trappa till läktarrummen. Kyrkan är en av Sveriges mycket få renässanskyrkor. Planen är i det närmaste oförändrad sedan byggnadstiden, men framför allt tornet har ombyggts flera gånger på grund av bränder och andra olyckor.
FASAD - Stommen består murad och fogad natursten. Fasaden uppdelas genom strävpelare av röd kvaderhuggen kalksten. Pelarna är placerade i alla hörn samt mitt på långhusfasaden, väster respektive öster om korsarmarna. Korsarmarnas strävpelare är diagonalt ställda samt avsmalnande i två etapper. Vid avtrappningarna finns små pulpettak med kalkstensplattor. Hörnpelarna är överst försedda med ett torntak och fasadpelarna med små sadeltak. Förutom strävpelarna är dörr- och fönsteromfattningar, korsarmarnas frontoner samt hörnturellernas övre partier murade av röd, kvaderhuggen kalksten. Överst på turellerna är på varje sida en eller två spetsbågiga blindfönster. På tornets sydsida, ca en meter över markytan, är en inmurad stentavla med inskriptionen 1593 - 1905. Över sydportalen är, mellan porten och rosettfönstret, en kvadratisk stenram med en sol och inristningar i guld. Överst i korsarmarnas gavelrösten sitter på varje sida en rund kalkstensventil med tre hål. På strävpelare i öster, nordöst och sydöst finns även hjärtformade ankarslut. Över västporten är en kalkstenstavla med inskription.
PORT - Kyrkan har två huvudingångar, dels i väster och dels i söder. Portarna från 1958 består av pardörrar av omålad ek med rektangulära speglar och metallhandtag. Portarna är placerade i spetsbågiga nischer av oputsade kalkstenskvadrar. I tympanonfälten sitter spetsbågiga ljusinsläpp. Sydporten är segmentbågad och västporten rektangulär. Framför sydporten ligger en kalksten i nischen. Framför västporten är en kalkstenstrappa med handledare vid båda sidor. Även på fasaden sitter en handledare vid varje sida. En rektangulär ekport i sakristians östfasad har rutmönstrad dekor och omfattning av röd kalksten. Framför porten finns ett trappsteg av kalksten.
FÖNSTER - Kyrkans långhusfasader innehåller åtta stycken parvis placerade fönster, och koret har i öster, sydöst och nordöst var sitt likadant fönster. De spetsbågiga fönstren har omfattning och masverk av kalksten. De är indelade i fyra höga spetsbågiga lufter nederst och i en stor rund luft med en mindre på varje sida i övre delen. Fönstren är placerade i grunda, spetsbågiga nischer med släta kalkstensomfattningar. Sakristian har i norr ett rektangulärt, rödmålat träfönster, spröjsat i smårutor i en rektangulär nisch. Över fönstret är en rundbågig kalksten.
I läktarvåningen finns i tornets västfasad ett rosettfönster liksom i korsarmarnas södra respektive norra fasad. Även dessa är av kalksten och indelade i fyrklöverform. Rosettfönstren sitter i grunda nischer med kalkstensomfattningar. I korsarmarnas respektive gavelröste är en mindre trefönstergrupp. De rektangulära fönstren är placerade i spetsbågiga omfattningar av kalksten. I sakristian finns ett rektangulärt fönster mot väster, placerat i en rektangulär nisch med kalkstensomfattning.
På tornets klockvåning finns i varje väderstreck två tätt placerade spetsbågiga ljudgluggar med kalkstensomfattningar och bruna jalusiluckor. I torntakets mittparti finns på varje sida ett takfönster av kopparplåt.
Fönstren över syd- och västporten har masverk av kalksten. Sydportens fönster har tre cirkelformade rutor. Västportens fönster har korspost och indelas i smårutor. Domkyrkan fick nya fönsterglas 1976.
TAK - Långhuset - och koret täcks av ett valmat sadeltak, klätt med kopparplåt. Korsarmarna har sadeltak liksom strävpelarna som är placerade mitt på fasaden. De torn, tureller och strävpelare som är placerade i hörnen har smala torntak. De kröns av kopparspiror förutom tornet som kröns av en kopparkula med kors. Samtliga tak är täckta med kopparplåt. I tornets nedre parti finns på varje sida en urtavla med romerska visare. Urtavlorna omges av triangulära plåtkåpor med två konsoler nedtill. Korsarmarnas frontoner kröns av ett närmast T-format kalkstensornament. Kyrkan har hängrännor och stuprör av plåt.