Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, VÄSTERGÖTLAND 6 ALMGRENS SIDENVÄVERI

 Anläggning - Värdering

Almgrens sidenväveri
4/16/20
Motivering
Fabriksanläggningen på fastigheten Västergötland 6 med den synnerligen väl
bevarade väverimiljön är en viktig representant för de många industriföretag som
under 1800-talet etablerade sig i Stockholm.
Särskilt tydligt framstår den genuina industrimiljö i fabriksbyggnadens första
våning där den maskinella utrustningen inte bara visas utan även används.
De teknik- och industrihistoriska värdena är synnerligen höga då Almgrens
sidenväveri har få motstycken, även internationellt sett, när det gäller ett
sidenväveri med så mycket utrustning, arkivmaterial och mönsterprover samlat på
ursprunglig plats. Anläggningen förmedlar kunskap om sidenvävning och
arbetsförhållanden i 1800-talets textilindustrier. Att sidenvävning fortfarande äger
rum vid vävstolarna fördjupar och förtydligar de industrihistoriska värdena. Den
produktion som äger rum är därför viktig att slå vakt om. Bland landets
byggnadsminnen finns ett fåtal väverier: Strömsbro väveri i Gävle, det s k
Strykjärnet i Norrköping samt Krokslätts fabriker i Mölndal. Inte någon av dessa
har varit inriktade på siden. De är heller inte lika interiört välbevarade eller har
vävstolar och maskinell utrustning bevarade i samma omfattning som vid
Almgrens sidenväveri.
Almgrens sidenväveri har också ett stort social- och kvinnohistoriskt värde då den
visar arbetsförhållanden vid en arbetsplats där kvinnor varit i majoritet. Ett antal
av de anställda har studerats i källorna och andra har intervjuats och det finns
därmed berättelser som kan förstärka och fördjupa förståelsen av vävsalarna och
arbetet som bedrivits där.
Spår av väveriverksamheten finns i hela fabriksbyggnaden – även på de
våningsplan som idag är kommersiella kontorslokaler i form av rester av
remtransmissioner och märken efter maskinernas fästen i golven.
Gårdsmiljön med stenbeläggning, planteringar och springbrunn är i stort sett
oförändrad vilket en jämförelse med äldre ritningsmaterial visar. Gården utgör en
tydlig gräns mellan produktionslokalerna och bostadshuset som vetter mot
Götgatan. I gårdsbebyggelsen har smärre förändringar skett vad det gäller fönsteroch dörröppningar men de omgivande fasaderna är i övrigt välbevarade.
Länsstyrelsen bedömer således att Almgrens sidenväveri är en unik anläggning
med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde som väl motiverar en plats bland
länets byggnadsminnen.
Kontorsutrustning, handverktyg, mönsterprover mm är inte fast inredning och kan
därför inte skyddas som byggnadsminne. De har dock mycket stora
kulturhistoriska värden och är av stor betydelse för förståelsen av Almgrens
sidenväveri.