Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borlänge kn, DALSJÖ 9:51 ORNÄS STATION

 Anläggning - Värdering

Ornäs station
3/29/18
Motivering
Riksantikvarieämbetet har föreslagit att Ornäs station ska förklaras som
statligt byggnadsminne enligt förordningen (2013:558) om statliga
byggnadsminnen och har anfört i huvudsak följande (Riksantikvarieämbetets
dnr 3.4.3-126-2014).
Ornäs station med stationshus, uthus och jordkällare är en sammanhållen
och välbevarad miljö. Inga tillbyggnader eller förändringar har förändrat de
bevarade byggnadernas exteriörer i någon större omfattning. Det av Axel
Kumlien ritade stationshuset har en planlösning som i alla väsentliga delar är
bevarad. Detaljer av inredningen är också bevarade, till exempel den
tidstypiska inredningen i väntsalen. Stationshuset är ett välbevarat exempel
på de mindre stationshus som uppfördes i ett stort antal på de enskilda
bansträckorna. Denna stationstyp är idag sällsynt, då många liknande
stationer rivits, sålts eller förändrats. Stationen och dess miljö besitter
sammantaget ett högt kulturhistoriskt värde.

Riksantikvarieämbetet har föreslagit att byggnadsminnet ska omfatta följande
tre byggnader inom ett område som avgränsats i förslaget:
1. Ornäs stationshus
2. Uthus
3. .Jordkällare