Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, HAGA 29:1 M.FL. KVARTERET BAJONETTEN

 Anläggning - Värdering

Kvarteret Bajonetten
2/16/18
Motivering
Haga är Göteborgs första förstad och anlades samtidigt med den befästa staden innanför vallgraven. Stadsplanen och den bevarade bebyggelsen speglar stadsdelens historia från 1600-talets mitt till 1900-talets början. De rubricerade byggnaderna i kvarteret har mycket höga kulturhistoriska värden. De är karaktärsfulla för Haga och har exponerade lägen i stadsbilden. Byggnaderna är från olika perioder och speglar landshövdingehusens varierande uttryck och förändring över tid. Byggnaderna i kvarteret representerar de enklare trähusen från mitten av 1800-talet till de mer dekorerade landshövdingehusen från 1800-talets senare del. Källa: Byggnadsminnesförklaring av byggnader i kv Bajonetten i Haga Inom fastigheterna 29:1 och 29:9 i Göteborg, Länsstyrelsen Västra Götalands län, dnr. 432-16512-2016