Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, AGLAURUS 1 M.FL. STOCKHOLMS BRANDKONTOR

 Anläggning - Värdering

Stockholms brandkontor
6/16/22
Motivering
Enligt 3 kap. 1 § kulturmiljölagen (1988:950), KML, får en byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. Länsstyrelsen bedömer att Brandkontoret uppfyller detta kriterium.
Brandkontorets deltagande i såväl brandväsendet, brandskyddsåtgärder och framtagande av byggnadsordningar är en av många pusselbitar som format det moderna Stockholm. Byggnaden utgör en symbol för Brandkontoret och har som sådan ett högt samhällshistoriskt värde varför det är motiverat att skydda hela byggnaden från rivning och exteriöra förändringar. Kontorets egen påverkan på byggnaden är avläsbart genom de förändringar av byggnadens yttre och inre som tillkommit specifikt på uppdrag av Brandkontoret. Däribland inrättandet av två större salar 1809 och 1912, yttre förändringar likt emblem som kan knytas till Brandkontoret och de två tidigare skilda byggnaderna som nu är sammanbyggda. Länsstyrelsen finner det därför motiverat att skyddsbestämmelserna återspeglar detta kulturhistoriska värden genom att interiört skydda de två salarna.

Byggnaden har ett arkitekturhistoriskt och personhistoriskt värde genom kopplingen till en för svensk arkitekturhistoria särskilt betydelsefull arkitekt, Nicodemus Tessin d.ä. Den exteriöra ombyggnationen år 1764 representerar en varsam samt för tiden representativ ombyggnation inom då rådande stilideal och är fortsatt avläsbar. 1785 års byggnation av Aglaurus 2 är representativt för det sena 1700-talets strävan efter enhetlighet i stadsrummet. Läsbarheten av dessa värden finns i hela den arkitektoniska gestaltningen av byggnadens yttre och innergården. Länsstyrelsen finner det därför motiverat att även av dessa skäl utfärda skyddsbestämmelser mot rivning och förändring av exteriören samt till skydd för innergårdens markbeläggning.
Källa: Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Stockholm, 2022-06-16, dnr 432-22873-2018