Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Nacka kn, SICKLAÖN 37:2 DANVIKENS HOSPITAL

 Anläggning - Värdering

Danvikens hospital
2/16/16
Motivering
Danvikens hospital kan betraktas som Sveriges första monumentala sjukhusbyggnad.
Att en av landets främsta arkitekter, tillika Stockholms första stadsarkitekt
Göran Josuae Adelcrantz, fick uppdraget att rita en sjukhusbyggnad, visar hur
arkitekturen som disciplin vid denna tid vidgades till att bli en samhällsuppgift.

Hospitalsbyggnaden har mycket höga samhällshistoriska- och socialhistoriska
värden. Den utgör ett av landets främsta exempel på den offentliga vårdens utveckling
och är välbevarad från 1700-talet. Arkitekturhistoriska, arkitektoniska
och byggnadshistoriska värden är väldokumenterade och mycket höga. Ovan
nämnda Danviks dårhus, som var en del av Hospitalsverksamheten, finns fortfarande
kvar men är kraftigt ombyggt och uppfördes ursprungligen för annan verksamhet.

Syftet med byggnadsminnesförklaringar är att de byggnader och miljöer som är av
så stort kulturhistoriskt värde att de upplevs som omistliga för vårt gemensamma
kulturarv ska bevaras för framtiden. År 2005 tog Länsstyrelsen fram en byggnadsminnesstrategi
för att underlätta urvalet av byggnadsminnen. Valet att byggnadsminnesförklara
anläggningen sammanfaller med de högt ställda krav som
ställs enligt kulturmiljölagen för en byggnadsminnesförklaring samt med byggnadsminnesstrategin.

I rapporten Danvikens hospital, antikvarisk förundersökning, oktober 2008 (dnr
432-08-54389), beställd av NCC AB och utförd av Nyrens arkitektkontor bekräftas
via arkivhandlingar (bl. a. kartor och foton) att området sydväst om huvudbyggnaden
har lång kontinuitet som parkmark tillhörande sjukhusområdet. Detta
kan styrkas åtminstone sedan tidigt 1700-tal. Då NCC AB starkt motsätter sig
byggandsminnesförklaring av parkmarken avskriver Länsstyrelsen den delen från
vidare handläggning för stunden och prioriterar den del av ärendet där en formell
väckt fråga enligt 3 kap. 4 § KML redan finns. Fastställda skyddsbestämmelser
skiljer sig av den anledningen åt i jämförelse med de först remitterade. Förslaget
om skyddsbestämmelser för parken har utgått.

Det har framförts synpunkter från nämnden om att gällande detaljplan med
skyddsbestämmelse för Hospitalsbyggnaden ger tillräckligt skydd. Länsstyrelsen
menar att det är kulturhistoriskt motiverat att skydda anläggningen även enligt
bestämmelserna i 3 kap. KML. Byggnadsminnesförklaring ska tillägnas de objekt
i riket som är av störst betydelse ur kulturhistorisk synpunkt. Inget i gällande lagstiftning
talar emot att ett objekt kan skyddas både genom beslut enligt Plan- och bygglagen och genom KML.

Anläggningens historia är väldokumenterad och det
finns flera anledningar till att ett kompletterande statligt juridiskt skydd instiftas
parallellt med gällande detaljplaneskydd. Ett skydd enligt 3 kap. KML är ett starkare
och långsiktigare skydd än bestämmelser i detaljplan. Skyddsbestämmelserna
är dessutom mer detaljerade och omfattande än gällande detaljplaneskydd vilket
även det motiverar en byggnadsminnesförklaring.

BRF Hospitalet har haft synpunkter på formuleringen av skyddsbestämmelse nr I
(se rubriken Beskrivning av ärendet). Man önskar en formulering mer i enlighet
med skyddsbestämmelserna i detaljplan, till exempel att ombyggnad inte får ske
som sänker det kulturhistoriska värdet. Skyddsbestämmelserna för byggnadsminnen
måste formuleras utifrån regelverk och gängse praxis för KML. I ljuset av att
byggnaden restaurerats till gott exteriört skick de senaste 15 åren innebär en rivning,
flyttning eller yttre förändring i sig en förvanskning av det kulturhistoriska
värdet. Länsstyrelsen anser därför inte att det förslag BRF Hospitalet lämnat är
utformat på ett sätt som är tydligt och tillräckligt skyddar de kulturhistoriska värdena.
BRF Hospitalets anmärkning föranleder av den anledningen ingen ändring.
Om särskilda skäl föreligger i framtiden kan dispens från skyddsbestämmelserna
sökas och erhållas. Prövning av påverkan av det kulturhistoriska värdet sker vid
det aktuella tillfället för ansökan.

Länsstyrelsens bidragsgivning med statliga medel till fastigheten har skett mot
bakgrund av en planerad byggnadsminnesförklaring. Det är därför också rimligt
att Länsstyrelsen, genom detta beslut, säkrar effekterna av de förhållandevis stora
statliga bidrag som investerats som stöd till byggnadens fortlevnad och kulturhistorisk
restaurering.

Byggnaden med omgivande mark på fastigheten Sicklaön 37:2 ska mot bakgrund
av det ovan anförda således förklaras som byggnadsminne. Skyddsbestämmelser
ska föreskrivas till skydd för byggnadens kulturhistoriska värden. Även ett mindre
område, tillika nu gällande fastighet, ska skyddas runt byggnaden.