Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, TORKCYLINDERN 13

 Anläggning - Värdering

5/6/09
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Stureby är en stadsdel med en mycket blandad bebyggelse, med småvillor från 1920-talet och större villor från de senare decennierna. I slutet av 1940-talet samt under 50-talet tillkom radhus och hyreshus. Den blandade bebyggelsen bildar en miljö med stora upplevelsevärden. I värdena ingår inte minst villornas trädgårdstomter, vilka ofta har bevarat ursprunglig utformning med karaktärsskapande inslag som växtval, murar, markbeläggning, grindar o.s.v.

Den mycket välbevarade villan i Torkcylinder 13 uppfördes i mitten av 1940-talet efter ritningar av Archibald Frid. Byggnaden har en tidstypisk, ganska stram, putsarkitektur med omsorgsfulla detaljer i goda material såsom t.ex. bevarade dörrar och fönster i trä och balkong i smide och sinuskorrugerad plåt. Byggnaden har byggnadshistoriska och miljöskapande värden och berättar på ett pedagogiskt sätt om Sturebys utbyggnadshistoria.