Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, KUVERTET 16

 Anläggning - Värdering

5/6/09
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Stureby är en stadsdel med en mycket blandad bebyggelse, med småvillor från 1920-talet och större villor från de senare decennierna. I slutet av 1940-talet samt under 50-talet tillkom radhus och hyreshus. Den blandade bebyggelsen bildar en miljö med stora upplevelsevärden. I värdena ingår inte minst villornas trädgårdstomter, vilka ofta har bevarat ursprunglig utformning med karaktärsskapande inslag som växtval, murar, markbeläggning, grindar o.s.v.

Den i huvudsak välbevarade typhusvillan i Kuvertet 16 är uppförd i mitten av 1940-talet efter ritningar av AB Svenska Trähus. Byggnaden har en tidstypisk och stram putsarkitektur med omsorgsfull gestaltade detaljer. Byggnaden har byggnadshistoriska och miljöskapande värden och berättar på ett pedagogiskt sätt om Sturebys utbyggnadshistoria. Trädäcket med plank på framsidan överensstämmer ej med ursprunglig gestaltning.