Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kristianstad kn, BLÅHERREMÖLLA 1:2 KVARNANLÄGGNINGEN BLÅHERREMÖLLA

 Anläggning - Värdering

Kvarnanläggningen Blåherremölla
3/22/12
Motivering
Skäl för beslut
Blåherremölla är en välbevarad kulturmiljö som förmedlar en förståelse för äldre byggnadskultur och kvarnverksamhet före industrialiseringen. Den förindustriella processutrustningen i kvarnen med kvarndamm och dess användning av vattnet är fortfarande fullt funktionsdugligt och har därför både stort teknikhistorisktvärde och upplevelsevärde. Kulturmiljövärdena under-byggs av omgivningens samlade kultur- och naturvärden. Se vidare angående miljöbalkens lagskydd samt övriga naturintressen inom byggnadsminnets skyddsområde i bilaga 5.

Blåherremölla representerar ett kulturarv där mjölnaren med familj och dräng bodde och arbetade. Periodvis vet vi att det varit kvinnliga mjölnare med familj. I arkivmaterialet kan man följa de som bott och arbetat i möllan från 1600-talet och framåt. Men mycket tyder på att kvarnplatsen har anor längre tillbaka.

Av 3 kap 1§ KML framgår att en byggnad som genom sitt kulturhistoriska värde är synnerligen märklig får förklaras som byggnadsminne. Länsstyrelsen anser att Blåherremölla på fastigheten Blåherremölla 1:2 i Kristianstads kommun har ett sådant kulturhistoriskt värde att en byggnadsminnesförklaring är väl motiverad.

Blåherremölla har under några decennier fungerat som hembygdsmuseum med café och sommarbostad åt konstnärer. Hembygdsföreningen har moderniserat vissa delar för att underlätta driften. Det finns numera flera moderna kök, besökstoaletter, samlingsrum mm. Syftet med denna byggnadsminnesförklaring är inte att bevara Blåherremölla som hembygdsmuseum utan att skydda de delar som är bevarade från när Blåherremölla var i drift som kvarn. Byggna-derna och anläggningarna i detta byggnadsminne är bäst bevarade exteriört. Det är därför bara exteriört som alla delar är skyddade. I byggnad 1 och 2 är även stommen och planlösningen skyddad eftersom de är välbevarade. Kvarn- och bostadslängan, byggnad 1, är äldst och mest välbevarad. De invändiga renoveringar som gjorts här har utförts med traditionella material och metoder utan att förändra ytskikt och fast inredning. Byggnaderna 2-4 har delvis moderniserats invändigt. Den fasta inredningen och ytskikten i byggnad 1 ger ett autentiskt intryck som är viktigt att bevara för förståelsen och upplevelsen av detta byggnadsminne.