Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, PYRAMIDEN 19

 Anläggning - Värdering

1/1/95
Motivering
Streckad = Fastighet med bebyggelse som ännu inte klassificerats eller obebyggd fastighet. (Innerstadens bebyggelse uppförd före 1960 är i regel klassificerad och delar av innerstadens bebyggelse uppförd 1960-1990 är klassificerad.)

I den kulturhistoriska klassificeringen av Stockholms kommun är byggnaderna/fastigheterna markerade med blå, grön, gul eller grå kulör. Blå- och grönmarkerade byggnader/fastigheter omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 12. Samtliga byggnader omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 10. Det finns också byggnader/fastigheter som är streckade. Det innebär att de ännu inte är klassificerade. De omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 10. Dessutom kan det inom denna grupp finnas byggnader som vid en klassificering skulle bedömas ha ett särskilt kulturhistoriskt värde, och därmed omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 12.

Fastigheterna kan också ingå i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Utöver Plan- och bygglagen kan fastigheterna omfattas av Kulturminneslagen, om de t.ex. är byggnadsminnen eller kyrkobyggnader tillhörande Svenska kyrkan.

Fastigheterna kan även omfattas av Miljöbalken, om de ingår i ett av Riksantikvarieämbetet utpekat område som varande av riksintresse för kulturmiljövården.