Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, AKALLA 4:1 GRANBY GÅRD

 Anläggning - Värdering

GRANBY GÅRD
11/23/07
Motivering
DE BYGGNADER SOM TILLSAMMANS BILDAR ANLÄGGNINGEN AKALLA 4:1 (DEL AV), GRANBY GÅRD HAR OLIKA KULTURHISTORISK KLASSIFICERING.

Akalla 4:1 hus 129, 131, 132 och 9003 (uthus i nordväst): Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Akalla 4:1 hus 9003 (uthus): Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

Granby gård har anor från medeltiden. Anläggningen har stora samhälls- och agrarhistoriska värden som en välbevarad rest av det uråldriga jordbrukslandskapet i Stockholms ytterområden före 1900-talets stora exploateringar. Även läget invid en grusväg vars sträckning är mycket ålderdomlig bidrar till dessa värden. Granbys miljöskapande värden är betydande, inte minst p.g.a. av sin väl synliga placering på en skogsklädd höjd mitt på Järvafältet. På gården finns en gammal lindallé som leder upp till en bevarad husgrund från 1600-talet - dessa inslag vittnar om lång kontinuitet och förstärker de kulturhistoriska värdena.

Bostadshuset har stomme från 1600-talet, men bär idag en välbevarad prägel från det tidiga 1900-talet. Av särskilt intresse är ekonomibyggnaderna; ett timrat uthus från 1800-talet med en mycket ålderdomlig prägel (hus 9003) och en liten karaktärsskapande avträdes- och vedbodslänga (hus 131). Från den närmare 70 år långa perioden då Järvafältet disponerades av militären kvarstår en välbevarad manskapsbyggnad, uppförd 1919 (hus 129). Denna byggnad har stora samhälls- och militärhistoriska värden.