Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, STATAREN 6

 Anläggning - Värdering

3/6/08
Motivering
Blått = Fastighet/fastigheter vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.

Gamla Enskede, som började byggas ut 1908, är Stockholms första exempel på kommunalt
planerad egnahemsbebyggelse, och har därigenom ett stort samhällshistoriskt värde. Området utformades efter förebilder från engelska och tyska trädgårdsstäder. I området finns Sveriges första radhus. Stadsplanen är anpassad efter terrängen. De flesta husen uppfördes genom självbyggeri. Spekulanterna erbjöds sju typhusförslag, ritade av olika arkitekter. Flertalet enfamiljshus var rödfärgade med vita snickerier medan parhusen var putsade. Taken täcktes med lertegel. Gamla Enskedes karaktär av trädgårdsstad har bevarats väl, och området har stora miljöskapande värden.

Stataren 6 är en välbevarad villa, uppförd 1909 efter en ritning som anges vara ”Cop. Efter ark. Güettler”. Villan är uppförd i en tidstypisk arkitektur. Byggnaden bevarar sin ursprungliga arkitektur och har arkitekturhistoriska - och byggnadshistoriska värden. Byggnadens autenticitetsvärden förstärks av bevarade ursprungliga detaljer såsom panel, fönsterluckor, hörndekorationer mm. Byggnaden utgör ett viktigt inslag i gatubilden och har miljöskapande värden.

Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Fastigheten ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården.