Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, FRAMTIDEN 1

 Anläggning - Värdering

3/6/08
Motivering
Blått = Fastighet/fastigheter vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.

Gamla Enskede, som började byggas ut 1908, är Stockholms första exempel på kommunalt planerad egnahemsbebyggelse, och har därigenom ett stort samhällshistoriskt värde. Gamla Enskedes karaktär av trädgårdsstad har bevarats väl, och området har stora miljöskapande värden.

Framtiden 1 är ett välgestaltat och välbevarat bostadsområde från 1915. Fastigheten är ritad av den kände arkitekten Cyrillus Johansson och karaktäriseras av omsorgsfullt utformade detaljer, gedigna materialval och symmetri. Anläggningen bevarar sin individuella och uttrycksfulla arkitektur och har ett högt arkitektoniskt- och miljöskapande värde. Tillsammans med grannhusen utgör kvarteret en väl sammanhållen miljö som är viktig för gatubilden.

Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.