Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, LANTBRUKAREN 10 M.FL.

 Anläggning - Värdering

3/6/08
Motivering
Blå = Fastighet/fastigheter vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.

Motivering:
Gamla Enskede, som började byggas ut 1908, är Stockholms första exempel på kommunalt planerad egnahemsbebyggelse, och har därigenom ett stort samhällshistoriskt värde. Området utformades efter förebilder från engelska och tyska trädgårdsstäder. I området finns Sveriges första radhus. Stadsplanen är anpassad efter terrängen. De flesta husen uppfördes genom självbyggeri. Spekulanterna erbjöds sju typhusförslag, ritade av olika arkitekter. Flertalet enfamiljshus var rödfärgade med vita snickerier medan parhusen var putsade. Taken täcktes med lertegel. Gamla Enskedes karaktär av trädgårdsstad har bevarats väl, och området har stora miljöskapande värden.

Radhusen vid Margaretavägen i Gamla Enskede är de första i landet och har därigenom ett stort samhällshistoriskt värde. Radhusområdet är tydligt inspirerat av engelsk bostadsbebyggelse. Radhusen uppfördes i 37 exemplar av Stockholms stads lantegendomsnämnd 1908-1909 efter ritningar av Victor Bodin. Radhusen är grupperade i sex längor placerade tre, på var sida om Margaretavägen. Området bevarar i huvudsak sin ursprungliga arkitektur och har ett stort byggnadshistoriskt såväl som arkitektoniskt värde. Vissa ändringar såsom utbyte av entrédörrar m.m. överenstämmer inte med den ursprungliga utformningen.

Byggnaden/byggnaderna ingår i ett område av Riksintresse för kulturmiljövården.

Byggnaden/byggnaderna ingår i ett kulturhistoriskt skärskilt värdefullt område, utpekat i Stockholms översiktsplan.