Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, HÖBÄRGNINGEN 2

 Anläggning - Värdering

3/6/08
Motivering
Blå = Fastighet/fastigheter vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.

Gamla Enskede, som började byggas ut 1908, är Stockholms första exempel på kommunalt planerad egnahemsbebyggelse, och har därigenom ett stort samhällshistoriskt värde. Området utformades efter förebilder från engelska och tyska trädgårdsstäder. I området finns Sveriges första radhus. Stadsplanen är anpassad efter terrängen. De flesta husen uppfördes genom självbyggeri. Spekulanterna erbjöds sju typhusförslag, ritade av olika arkitekter. Flertalet enfamiljshus var rödfärgade med vita snickerier medan parhusen var putsade. Taken täcktes med lertegel. Gamla Enskedes karaktär av trädgårdsstad har bevarats väl, och området har stora miljöskapande värden.

Höbärgningen 2 är ett välbevarat enfamiljshus som uppfördes efter typritning genom AB Hem på landet 1909. Hustypen uppfördes endast i fyra exemplar. Höbäringen 2 är den bäst bevarade vilket gör den unik. Byggnaden har ett högt arkitekturhistoriskt- och byggnadshistoriskt värde. Tillsammans med kringliggande byggnader skapas en helhetsmiljö som är viktig för gatubilden.

Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Fastigheten ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården.