Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, SPORREN 16

 Anläggning - Värdering

5/29/07
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Denna 1960-talsbyggnad, ritad av det kända arkitektkontoret Ancker-Gate-Lindegren har stora arkitektoniska och arkitekturhistoriska värden. Byggnaden är en välformad representant för efterkrigstidens högkvalitativa precisionsarkitektur, med knivskarpt kubiska volymer och med rödbruna fasader i polerade granitplattor. Det kanske mest karaktäristiska inslaget är första våningens smala fönsterslits som löper runtom huset och understryker byggnadens slutenhet och tyngd. Denna fönsterslits berättar även om byggnadens ursprungliga funktion som EPA-varuhus; den skulle frigöra väggyta och minska risken för att varuhusbesökaren bländades.

Det centrala läget vid Sergels Torg, Sveriges viktigaste moderna platsbildning, ger byggnaden självklara och mycket stora stadsbildsmässiga och miljöskapande värden. Huset har även stadsbildsmässiga värden i relation till de intilliggande höghusen. Avsikten var att Sporren 16 så mycket som möjligt skulle utgöra en kontrast till dessa; mörk, sluten och massiv istället för lätt och ljus.

Ur samhällshistorisk synvinkel är byggnaden ett intressant exempel på hur tidens stora varuhuskedjor etablerade sig i stadens nya hjärta - med byggnader vars anslående arkitektur skulle ha ett reklamvärde i sig. Sporren 16 är ur denna synvinkel en intressant pendang till Backström & Reinius näraliggande Åhlénsvaruhus.

Vid sidan av dessa övriga värden har byggnaden, liksom de flesta andra hus i Stockholms city från denna period, stora stadsbyggnads- och samhällshistoriska värden som ett exempel på hur de centrala delarna av Sveriges huvudstad på några få korta decennier helt och hållet omskapades till utformning och innehåll.

Byggnaden är som helhet välbevarad, även om takvåningen fick ny utformning i början av 2000-talet. Liksom när det gäller de flesta andra butikshus i city är bottenvåningen förändrad på så sätt att skyltfönster och butiksdörrar bytts ut. Förändringarna är negativa för de kulturhistoriska värdena men påverkar inte dessa i grunden.