Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, FERSENSKA TERRASSEN 6 FERSENSKA TERRASSEN 6 (DEL AV)

 Anläggning - Värdering

FERSENSKA TERRASSEN 6 (DEL AV)
5/29/07
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Carl Nyréns kompletterande kontorshus för Handelsbanken uppfördes i ett av stadens känsligare lägen, väl synligt från Strömmen och intill den värdefulla äldre bebyggelsen vid Blasieholmstorg. Inledningsvis ritade bankens eget arkitektkontor på projektet. Förslaget som uppvisade ett ordinärt modernistiskt kontorshus utan anpassning till platsen blev utsatt för hård kritik. Nyréns byggnad symboliserar det allt mer intensiva motståndet mot cityomvandlingen under 1970-talet och det växande intresset för historiska miljöer och äldre byggnadskonst. Det intilliggande Fersenska palatset rustades upp samtidigt. Nyréns byggnad smyger in på platsen tack vare en väl genomarbetad volym med exempelvis minimala takuppbyggnader och genom användandet av traditionella material i fasaden. Betongstommen putsades med kalkbruk som avfärgades med jordpigment och fönstren har smäckra träbågar. Detta sätt att behandla fasader fick åtskilliga efterföljare på 1980-talet och byggnadens burspråksarkitektur kom också att bli stilbildande. På så sätt kan byggnaden tillmätas betydande arkitekturhistoriska och arkitektoniska värden likaväl som ett samhällshistoriskt intresse.