Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, NORDENS VÄNNER 1 JAKOBSBERGS GÅRD

 Anläggning - Värdering

JAKOBSBERGS GÅRD
11/9/06
Motivering
Blått = Fastighet/fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö som år 2006 inte är utpekad i Stockholms översiktsplan.

Jakobsbergs gård är en mindre herrgårdsanläggning från 1700-talets senare del. Vid tiden uppförde alltfler förmögna stockholmsbor - i stor utsträckning borgare likt gårdens byggherre garveriägaren Jacob Graver - naturskönt belägna sommarherrgårdar i närheten av Mälaren. De är besläktade med malmgårdarna i innerstaden. Jakobsberg är med sin strikta plan med bevarade flygelbyggnader en god exponent för dessa och bär viktig vittnesbörd om stadsdelens tidigare historia.

Trots hårda renoveringsinsatser under 1960- och 70-talen har gården i huvudsak bevarad karaktär och byggnads- och samhällshistoriska värden.