Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, DJURGÅRDEN 1:22 M.FL. BECKHOLMEN

 Anläggning - Värdering

BECKHOLMEN
3/25/19
Motivering
Beckholmen är i sin helhet Stockholms stads bäst bevarade marina varvs- och verkstadsmiljö med anor från 1600-talet fram till idag. Namnet Beckholmen återfinns så tidigt som 1633, då ett becksjuderi etablerades på ön. Genom sekler har sedan varvsverksamhet bedrivits, en verksamhet som har stora kulturhistoriska värden då den representerar en obruten, varvshistorisk tradition. Övriga nutida verksamheter på Beckholmen har alla maritimhistorisk anknytning. Beckholmen ingår också i en större kulturhistorisk miljö med Skepps- och Kastellholmen, Galärvarvet och Djurgårdsvarvet. Beckholmen och ett antal övriga marint anknutna delar ingår i den s.k. Stockholms sjögård i den sydligaste delen av Nationalstadsparken, en större och mångfacetterad kulturhistorisk struktur.

När becksjuderiverksamheten etablerades på ön fanns det två skäl till placeringen. Det ena var att hålla brandfarlig verksamhet borta från tätare bebyggelse, men det andra, sannolikt väl så betydelse fulla, var att ge verksamheten ett gott kommunikationsmässigt läge vilket då innebär ett strandnära läge. Kommunikationslederna i Stockholm vid denna tid var i hög grad vattenleder.

Handeln med tjära och beck hade länge stor betydelse som exportvara och tjärhandelsmonopolet hade betydelse för Stockholms utveckling som handelsstad. Läget vid inloppet till Stockholm, under långa tider huvudstadens viktigaste kommunikationsled, av en topografiskt och verksamhetsmässigt karaktäristisk ö har gett Beckholmen en stark och påtaglig geografisk identitet.

Beckholmen har genom sitt läge vid Stockholms historiska ankomstled estetiska och identitetsskapande värden som bör beaktas alldeles oberoende av dess historiska innehåll. Dess främsta innehållsmässiga värden är de näringslivs- och industrihistoriska genom såväl becksjuderi- och tjärhandelsepokema som genom varvsepokerna varav den sista också har stora militärhistoriska värden. Beckholmen och dess omgivning var långt in på 1900-talet av betydelse för försvaret av inloppet till Stockholm, framförallt som bas för underhåll och reparation.

Dockorna utgör en väsentlig del av öns varvshistoria, från 1800-talet fram till idag, där det kulturhistoriska värdet framförallt är kopplat till dockornas bevarade funktion och uppbyggnad. GV-dockan manifesterar 1900-talets expansiva utbyggnad av varvsverksamheten och utgör tillsammans med tillhörande pumphus en väsentlig del av öns varvshistoria. Pumphuset vid dockan är exteriört välbevarat med en tidstypisk utformning. lnteriört är den bevarade panelen för elförsörjningen av kulturhistoriskt intresse. Detta gäller även den intakta pumpen (en av ursprungligen två pumpar) som har ett industrihistoriskt värde.

Klockhuset och Smedjan har betydande miljöskapande värden och vittnar om den bebyggelse och de funktioner som vara knutna till 1800-talets varvsverksamhet. Gamla pumpverket är välbevarat, framförallt exteriört. Kulturhistoriska värden finns i dess äldre/ursprungliga delar - fönster, dörrar, delar av planlösning, fasta äldre pumpverk och funktion. Pumpverket används än idag och betjänar de östra och västra dockorna.

Stöttbodens stomme och exteriör är relativt välbevarade och byggnaden har ett såväl industrihistoriskt som miljöskapande värde. Stöttboden är den sista kvarvarande äldre förrådsbyggnaden på Beckholmen och därmed unik i sitt slag.

Flera av Beckholmens byggnader berättar om en social- och arbetslivshistoria som förstärks genom att de också är byggnadshistoriskt intressanta. Gamla dockmästarbostaden är en viktig symbolbyggnad för Beckholmen som representant för öns äldsta historia med dess beck- och tjärverksamhet. Huset har betydande kulturhistoria värden, kopplade till husets ålder, funktion, stomme och bevarade invändiga byggnadsdetaljer och inredning. Byggnaden används än idag som bostads hus, med en obruten tradition sedan slutet avl 600-talet. Uthusen kompletterar det kulturhistoriska värdet.

Boställshuset är ett relativt välbevarat typexempel på 1800-talets arbetarbostäder som vittnar om den bostadsbebyggelse som var knuten till varvsverksamheten. Även interiören uppvisar kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdelar. Uthuset utgör också en viktig del av helhetsmiljön.

Tullpaviljongen utgör Beckholmens enda bevarade 1700-talsbyggnad och är en av öns bäst bevarade byggnader, såväl exteriört och interiört. Det lilla lusthuset utgör en viktig karaktärsbyggnad och länk till öns äldsta historia.

Stenvillans exponerade läge på öns högsta punkt ger byggnaden ett visuellt dominerande läge som återspeglar dess historiskt viktiga maktposition. Stenvillan har även arkitektoniska värden med sin renodlade och tidstypiska arkitektur. Byggnaden har exteriört bibehållit sin ursprungliga karaktär och är en tidstypisk exponent för 1800-taletsrepresentativa högreståndsboende.