Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, NORRA DJURGÅRDEN 1:15 M.FL. BERGIANSKA TRÄDGÅRDEN

 Anläggning - Värdering

BERGIANSKA TRÄDGÅRDEN
2/22/16
Motivering
Motivering för Ändring av skyddsbestämmelser för det statliga byggnadsminnet Bergianska trädgården, Norra Djurgården 1:15 och 1:20, Stockholms stad och län 2016-02-22

Bergianska trädgården har stora vetenskapshistoriska värden och beskriver utvecklingen inom vetenskapliga discipliner som botanik, växtgeografi och trädgårdsvetenskap. Detta avspeglas i utformning av trädgårdens olika delar, exempelvis olika växtgeografiska och systematiska avdelningar, men också i trädgårdens övergripande disposition med växthus, försöksodlingar och laboratorium.

Trädgården är Stockholms enda botaniska trädgård och är unik i sitt slag. Trädgården har genom Bergianska stiftelsen haft en speciell uppbyggnad med utbildningsverksamhet och kommersiell plantskola. Trädgården etablerades redan år 1760 och utgör därmed en verksamhet med lång historisk kontinuitet.

Bergianska botaniska trädgården är Stockholms största och mest betydelsefulla besöksmål inom trädgård, botanik och hortikultur. Trädgården har stor rekreativ betydelse och används flitigt av både Stockholmare och långväga besökare. Bergianska trädgården utgör en del av ett större rekreationsområde kring Brunnsviken-Frescati på norra delen av Djurgården och är även en del av den Kungliga nationalstadsparken.

Trädgårdens utformning och komposition avspeglar förutom det sena 1800-talets vetenskapliga verksamhet inom botanik och hortikultur, även en romantisk park med kurviga promenadvägar, sittplatser och hortikulturell exotism. Parkens olika element har betydande miljövärden och trädgårdshistoriska värden. De bygger tillsammans upp en helhet med stora upplevelsevärden. Trots att trädgården har genomgått en rad förändringar har den övergripande karaktären och skalan bevarats. Det gäller framför allt planteringar och vegetation som är skapade för forskning eller utbildningssyfte och ständigt kan komma att behöva förändras.

Trädgårdens gångsystem eller vägnät har en småskalig karaktär och är bäst bevarat i trädgårdens norra del. Uppbyggda terrasser och stenmurar till planteringsytor utgör anordningar och avgränsningar för planteringar och är unika i sitt slag.

Vissa byggnader i trädgården övertogs vid etableringen av anläggningen, medan andra är speciellt utformade för trädgården och dess behov. Bebyggelsen bidrar till att berätta om verksamheten. Samtliga byggnader är tidstypiska och efter grundliga restaureringar väl bevarade. Victoriahuset, utsiktstornet och Professorsvillan innehåller även fast inredning av kulturhistoriskt värde.