Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, DJURGÅRDEN 1:1 THIELSKA GALLERIET (PARKEN)

 Anläggning - Värdering

THIELSKA GALLERIET (parken)
11/15/21
Motivering
Kulturhistorisk värdebeskrivning
Thielska galleriet är ett mångfacetterat tidsdokument från sekelskiftet 1900. Det är en
sammansatt och mycket välbevarad helhetsmiljö där konst, arkitektur, park och inredning
förenas på ett sällsynt sätt och berättar för oss om intellektuella och kulturella strömningar
och ekonomisk utveckling i det förra sekelskiftets svenska samhälle. Museets tavel- och
skulptursamling är unik genom sin enhetliga karaktär. Samlingen innehåller det yttersta av
svensk och nordisk konst från sekelskiftet 1900 och ger en samlad bild av Sveriges
internationellt mest kända konstepok.
Arkitekturen, skapad av en av vårt lands mest namnkunniga arkitekter, Ferdinand Boberg, är
unik genom sin säregna karaktär och samtidigt ett representativt exempel på epokens
internationella strömningar. Helhetsmiljön är unik och har värden som dels är av betydelse ur
rumsligt, estetiskt perspektiv och dels ur kulturhistoriskt, informativt perspektiv.
Huvudbyggnaden är en viktig och etablerad del av den svenska arkitekturen och vår
uppfattning om den.
Gallerifunktionen med sitt speciella krav på ljusinsläpp präglar, i kombination med Bobergs
speciella stil, huvudbyggnadens form och uttryck. Stora fönsterlösa murpartier ger byggnaden
en sluten karaktär. Turkosglaserade keramiska takpannor, färggranna fasadutsmyckningar i
mosaik och små prydnadstorn med förgyllda klot utgör små men kraftfulla accenter
mot nästan overkligt vita fasader.
Parken har karaktären av en liten landskapspark och inrymmer flera bronsstatyer som ingår i
den Thielska konstsamlingen. Parken har även en särskild vårflora med förekomst av scilla
och krolliljor.
Thielska galleriet ligger i avskildhet från de mest frekventerade stråken på Djurgården. Den
omgivande vildvuxna vegetationen ger en upplevelse av fridfullhet och historisk närvaro på
platsen. Thielska galleriet är en säregen plats där upplevelsen av konst, arkitektur och natur
står i centrum. Läget på en relativt brant kulle ger miljön en speciell karaktär.
Huvudbyggnadens placering på kullens topp förstärker dess monumentala uttryck och gör den
till ett blickfång i Saltsjöns inlopp i staden. Det är påtagligt att de delar som ingår i miljön har
skapats med stor omsorg och eftertanke.
Byggnadernas placering och deras inbördes samband bildar tillsammans med parken och
omgivande trädgårdsmur en ovanligt helgjuten komposition. Miljön är mycket välbevarad och
medvetet skött. Senare års tillägg och restaureringar vittnar om ett respektfullt förhållningssätt
till arkitektoniska och kulturhistoriska värden.